skendehupltr
A- A A+

Mesto Sabinov, IČO: 00327735, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Mesto Sabinov informuje občanov o uzatvorených zmluvách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. Súčasťou informovania v tejto elektronickej službe je okrem publikovania uzatvorených zmlúv aj publikovanie zoznamov objednávok a registrovaných faktúr.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

 

Podľa par. 1 ods. l Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je mesto Sabinov samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Mesto Sabinov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2018 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – živnostníci ) 160,- € a u právnických osôb 1 600,- €.

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať mesto s pôsobnosťou na území daného mesta. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

VZN roky 1992 - 2017

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-01.pdf)2018-01 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka142 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-02.pdf)2018-02 VZN o určení školských obvodov základných škôl239 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-03u.pdf)2018-03 VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zar.186 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-04u.pdf)2018-04 VZN ktorým sa mení VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 227 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-05.pdf)2018-05 VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev250 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-06.pdf)2018-06 VZN ktorým sa mení VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 230 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-07.pdf)2018-07 VZN ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlas331 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-08.pdf)2018-08 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka383 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-01.pdf)2019-01 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov259 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-02.pdf)2019-02 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky m160 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-03.pdf)2019-03 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka143 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-04.pdf)2019-04 VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení48 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-05.pdf)2019-05 VZN o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka333 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-06.pdf)2019-06 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky 133 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-07.pdf)2019-07 VZN ktorým sa mení VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a m198 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-08.pdf)2019-08 VZN o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamný300 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-09.pdf)2019-09 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec383 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-10.pdf)2019-10 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v z112 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-11.pdf)2019-11 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustan380 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-12.pdf)2019-12 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné717 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN 1-2020 o podmienkach prenechávania nájomných bytov do užívania fyzickým osobám.pdf)2020-01 VZN o podmienkach prenechávania nájomných bytov do užívania fyzickým oso412 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 2-2020 o podmienkach určovania prevádzkového času.pdf)2020-02 VZN o podmienkach učovania prevádzkového času362 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_3-2020.pdf)2020-03 VZN ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 352 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_4-2020.pdf)2020-04 VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniac168 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_5-2020.pdf)2020-05 VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociál76 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_6-2020.pdf)2020-06 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územnéh597 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-07.pdf)2020-07 VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov368 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-08.pdf)2020-08 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov1074 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-09.pdf)2020-09 VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č514 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-10.pdf)2020-10 VZN ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a m352 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-11_s.pdf)2020-11 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a732 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-12.pdf)2020-12 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach p329 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-13.pdf)2020-13 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec383 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-14.pdf)2020-14 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sabinov448 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-15.pdf)2020-15 VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sabinov355 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-16.pdf)2020-16 VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Sabinov149 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-17.pdf)2020-17 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na245 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-01.pdf) 2021-01 VZN určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zr189 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-02.pdf)2021-02 VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody, spôsobe náhradného zásob256 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-03.pdf)2021-03 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, Zmeny704 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-04.pdf)2021-04 VZN ktorým sa mení VZN č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe a výšk441 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-05.pdf)2021-05 VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2020546 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-06.pdf)2021-06 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 4/2020392 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-07.pdf)2021-07 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2020267 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-08.pdf)2021-08 VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č.14/2020354 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-09.pdf)2021-09 VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniac479 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-10.pdf)2021-10 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov1054 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-11.pdf)2021-11 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné711 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-12.pdf)2021-12 VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociá33 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-13.pdf)2021-13 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre žiaka základnej umele626 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-01.pdf)2022-01 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v z411 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-02.pdf)2022-02 VZNo vyradení Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súča409 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-03.pdf)2022-03 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021590 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-04.pdf)2022-04 VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mest512 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-05.pdf)2022-05 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2021 660 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-06.pdf)2022-06 VZN ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vl427 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-07.pdf)2022-07 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021507 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-08.pdf)2022-08 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021507 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-09.pdf)2022-09 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 3/2015 800 kB

Zoznam výberových konaní a zápisníc z výberových konaní na pozíciu na mestskom úrade v Sabinove a v jeho príspevkových organizáciách.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (20180718-kucharka_MS.pdf)20180718- Kuchárka - jedáleň MŠ291 kB
Stiahnuť tento súbor (20181106-riaditel_MsKS.pdf)20181106 - Riaditeľ mestského kultúrneho strediska258 kB
Stiahnuť tento súbor (Pedagogický asistent MŠ.pdf)20190226 - Pedagogický asistent MŠ183 kB
Stiahnuť tento súbor (Školský špeciálny pedagóg MŠ.pdf)20190226 - Školský špeciálny pedagóg184 kB
Stiahnuť tento súbor (20190319-pracovnik_KC.pdf)20190319 - odborný pracovník Komunitného centra108 kB
Stiahnuť tento súbor (20190502 - Riaditel_CVC.pdf)20190502 - Riaditeľ Centra voľného času159 kB
Stiahnuť tento súbor (20190502 - Riaditel_MS_9maja.pdf)20190502 - Riaditeľ Materskej školy 9. mája158 kB
Stiahnuť tento súbor (20190502 - Riaditel_MS_Jarkova.pdf)20190502 - Riaditeľ Materskej školy Jarková158 kB
Stiahnuť tento súbor (20190502 - Riaditel_ZS_Komenskeho.pdf)20190502 - Riaditeľ Základnej školy Komenského159 kB
Stiahnuť tento súbor (20190502 - Riaditel_ZUS.pdf)20190502 - Riaditeľ Základnej umeleckej školy159 kB
Stiahnuť tento súbor (20190502 - Riaditel_Suhlas.pdf)20190502 - Súhlas so spracovaním osobných údajov - riaditeľ263 kB
Stiahnuť tento súbor (20190503 - MOPS.zip)20190503 - Miestna občianska poriadková služba933 kB
Stiahnuť tento súbor (20190612-Riaditel_MsKS-vysledok.pdf)20191206 - Riaditeľ mestského kultúrneho strediska - výsledok37 kB
Stiahnuť tento súbor (20190919-Nacelnik_MsP.zip)20190919 - Náčelník MsP449 kB
Stiahnuť tento súbor (20191111_MsU_veduci_OKS.zip)20191111 - Vedúci oddelenia komunálnych služieb MsÚ765 kB
Stiahnuť tento súbor (20191111_MsU_veduci_OPaSM.zip)20191111 - Vedúci oddelenia právneho a správy majetku MsÚ769 kB
Stiahnuť tento súbor (20191111_MsU_veduci_ORVaSSU.zip)20191111 - Vedúci oddelenia rozvoja, výstaby a Spol. stav. úradu MsÚ767 kB
Stiahnuť tento súbor (20200107_Riaditel_MS_Severna.pdf)20200107 - Riaditeľ Materskej školy Severná230 kB
Stiahnuť tento súbor (20200603-Terénny pracovník.pdf)20200603-Terénny pracovník84 kB
Stiahnuť tento súbor (20200603-Asistent odborného pracovníka KC.pdf)20200603-Asistent odborného pracovníka KC92 kB
Stiahnuť tento súbor (20200826 - ZUS - ucitel_flauta.pdf)20200826 - ZUŠ - učiteľ flauta204 kB
Stiahnuť tento súbor (20200826 - ZUS - ucitel_klavir.pdf)20200826 - ZUŠ - učiteľ klavír204 kB
Stiahnuť tento súbor (20201002- Specialny_padagog.pdf)20201002 - Odborný zamestnanec MŠ - špec. pedagóg361 kB
Stiahnuť tento súbor (20201026-Pedagogicky_zamestnanec_v_MS.pdf)20201026 - Odborný zamestnanec MŠ - špec. pedagóg365 kB
Stiahnuť tento súbor (20210315- Konatel_VPS.zip)20210315 - konateľ VPS1066 kB
Stiahnuť tento súbor (Riad_ZS_17.zip)Riaditeľ ZŠ 17.novembra506 kB
Stiahnuť tento súbor (20210806 - pomocna_sila_kuchyna.pdf)20210806 - Pomocná sila kuchyňa301 kB
Stiahnuť tento súbor (20210916_Odborný pracovník_KC.pdf)20210916 - Odborný pracovník Komunitné centrum96 kB
Stiahnuť tento súbor (20211209_MOPS2_vyberové_konanie_podmienky_SB.zip)20211209 - Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II.1760 kB
Stiahnuť tento súbor (20220502_Riaditel_MS_Svermova.pdf)20220502 Riaditeľ MŠ Švermova398 kB
Stiahnuť tento súbor (20220502_Riaditel_MS_17_novembra.pdf)20220502 Riaditeľ MŠ 17. novembra398 kB
Stiahnuť tento súbor (20221006_Riaditel_polikliniky.zip)20221006 Riaditeľ Polikliniky265 kB

Dotácie mesta Sabinov sú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta. Mesto Sabinov poskytne dotáciu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. VZN č. 10-2021.

Zaevidovaný musí byť každý pes (v zmysle VZN mesta Sabinov č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), ktorý je držaný na území mesta Sabinov viac ako 90 dní.

Organizačný poriadok mesta Sabinov je vnútorným organizačným predpisom mestského úradu schvaľovaný, menený alebo dopĺňaný Mestským zastupiteľstvom mesta Sabinov. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom mesta Sabinov ustanovuje vnútorné organizačné členenie mestského úradu, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov mestského úradu ako aj vzťahy k iným organizačným útvarom mesta.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bikesharing
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?