skendehupltr
A- A A+

Smernice o slobodnom prístupe k informáciám

Na zabezpečenie povinností mesta vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vydávam tieto

smernice:

Časť I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1)     Mesto Sabinov (ďalej len ?mesto?) je povinné sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Výnimku tvoria informácie, ku ktorým je prístup obmedzený na základe osobitných zákonov.

2)     Informácie sa sprístupňujú každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá o to požiada.

3)     Od osoby, ktorá požiada mesto o sprístupnenie informácií, nemožno žiadať preukázanie dôvodu ani záujmu, pre ktorý informácie požaduje.

Časť II.

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 2

1)     Mesto povinne zverejňuje informácie v rozsahu určenom zákonom o slobode informácií na
a)     úradnej tabuli mesta,
b)     internetovej stránke mesta www.sabinov.sk.

2)     Povinne sa zverejňujú informácie o
a)     orgánoch samosprávy mesta, ich právomoci a kompetenciách,
b)     organizačnej štruktúre mestského úradu, náplni a kompetenciách jednotlivých organizačných útvarov,
c)      postupe pri predkladaní žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní,
d)     postupe, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, podnetov a iných podaní vrátane lehôt na ich vybavenie,
e)     postupe pri podávaní opravných prostriedkov proti rozhodnutiam mesta vrátane možnosti ich súdneho preskúmania.

3)     Súčasťou povinne zverejňovaných informácií sú ďalej
a)     prehľad platných predpisov a nariadení mesta, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestu,
b)     sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony,
c)      sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
d)     informácie mestského zastupiteľstva,
e)     informácie o prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o slobode informácií,
f)      tieto smernice.

4)     Mestské zastupiteľstvo povinne zverejňuje
a)     termín riadneho a mimoriadneho zasadnutia,
b)     návrh programu rokovania.
c)      uznesenia prijaté na zasadnutí,
d)     údaje o účasti a hlasovaní poslancov.

Časť III.

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ NA ŽIADOSŤ

Článok 3

Žiadosť o sprístupnenie informácií

1)     Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať
a)     písomne,
b)     ústne,
c)      faxom na číslo +421/51/452 35 30,
d)     elektronickou poštou na adresu .

2)     Písomnú žiadosť možno podať poštou na adresu Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov alebo osobne na uvedenej adrese v podateľni mesta na prízemí mestského úradu. Žiadosti doručené poštou musia byť po zaevidovaní v registratúrnom denníku bezodkladne odovzdané príslušnému zamestnancovi organizačného útvaru mestského úradu,      do pôsobnosti ktorého sprístupnenie požadovaných informácií patrí.

3)     Žiadosť musí obsahovať
a)     názov mesta a adresu sídla mestského úradu ako podateľne mesta,
b)     označenie žiadateľa (meno, priezvisko a adresa bydliska fyzickej osoby, obchodné meno a sídlo právnickej osoby),
c)      vymedzenie informácií, ktoré má mesto sprístupniť,
d)     spôsob sprístupnenia informácie, ktorý žiadateľ navrhuje.

4)     Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 3, mesto vyzve žiadateľa, aby ju najneskoršie do desiatich dní od doručenia výzvy doplnil podľa poučenia. Po márnom uplynutí lehoty sa žiadosť odloží.

5)     Ak o to žiadateľ požiada, mesto písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.

6)     Ústne možno požiadať o sprístupnenie informácií v centre pre občanov na prízemí mestského úradu v určených úradných hodinách.

7)     O ústnej žiadosti sa vyhotoví písomný záznam s náležitosťami podľa odseku 3 písm. b), c) a d). S vyhotoveným záznamom sa ďalej nakladá rovnako ako s písomnou žiadosťou.

8)     Mesto eviduje žiadosti o sprístupnenie informácií v registratúrnom denníku podľa registratúrneho poriadku mestského úradu.

Článok 4

Spôsob sprístupňovania informácií


1)     Mesto sprístupňuje informácie na žiadosť
a)     ústne,
b)     nahliadnutím do spisu,
c)      umožnením vyhotovenia odpisu alebo výpisu,
d)     sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
e)     písomne poštou,
f)      elektronickou poštou.

2)     Ak nemožno informáciu sprístupniť spôsobom, ktorý navrhol žiadateľ, mesto s ním dohodne iný spôsob sprístupnenia.

3)     Pri sprístupnení informácie spôsobom podľa odseku 1 písm. b), c) a d) príslušné pracovisko mestského úradu zabezpečí, aby nedošlo k úniku informácií, ku ktorým je prístup obmedzený podľa osobitného predpisu.

Článok 5

Lehoty na vybavenie žiadosti

1)     Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, v ktorom bola mestu doručená. Ak bol žiadateľ vyzvaný na odstránenie nedostatkov podľa článku 3 ods. 4, lehota začína plynúť odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2)     Mesto vybaví žiadosť do ôsmich pracovných dní od jej doručenia, resp. odo dňa odstránenia jej nedostatkov.

3)     Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, mesto oznámi žiadateľovi do piatich dní od jej doručenia, kde môže zverejnené informácie vyhľadať a získať. Ak žiadateľ oznámi, že trvá na sprístupnení informácií, lehota na vybavenie žiadosti podľa odseku 2 začína plynúť dňom oznámenia.

4)     Ak mesto nemá požadované informácie ale vie o tom, kde ich možno získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa jej doručenia príslušnej povinnej osobe, o čom súčasne vyrozumie žiadateľa. Ak mesto nemá vedomosť o tom, kde možno informácie získať, žiadosť odmietne.

5)     Lehotu podľa odseku 2 možno zo závažných dôvodov predĺžiť najviac o osem pracovných dní. Mesto o tom vyrozumie žiadateľa pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti s odôvodnením jej predĺženia v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobode informácií.

Článok 6

Vybavenie žiadosti

1)     Žiadosť je vybavená
a)     postúpením podľa článku 5 ods. 4,
b)     poskytnutím informácií,
c)      vydaním rozhodnutia.

2)     Ak sa žiadateľovi poskytnú požadované informácie v požadovanom rozsahu, určeným alebo dohodnutým spôsobom a v určenej lehote, rozhodnutie sa urobí zápisom v spise. Proti rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

3)     Ak mesto žiadosti nevyhovie celkom alebo sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

4)     Rozhodnutie sa nevydá, ako žiadosť bola odložená (článok 3 ods. 4).

5)     Ak sa v určenej lehote informácie nesprístupnia a nevydá sa ani rozhodnutie, má sa za to, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa sprístupnenie informácií odmietlo. Za deň doručenia rozhodnutia sa pokladá tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Článok 7

Opravné prostriedky

1)     Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácií možno podať odvolanie.

2)     Odvolanie možno podať do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa článku 6 ods. 5.

3)     Odvolanie sa podáva mestu podľa článku 3 ods. 2.

4)     O odvolaní rozhoduje primátor mesta do pätnástich dní od doručenia odvolania. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty má sa za to, že primátor mesta vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia rozhodnutia sa pokladá druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.

5)     Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

Článok 8

Úhrada nákladov

1)     Informácia sa sprístupňujú bezplatne. Žiadateľ uhrádza iba nevyhnuté materiálne a finančné náklady, ktoré mestu vzniknú v spojení so sprístupnením informácií a ich odoslaním žiadateľovi.

2)     Výšku úhrad podľa odseku 1 upravuje sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií vydaný mestom podľa osobitného predpisu.

Časť IV.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

1)     Ak tieto smernice neustanovujú inak, použijú sa na konanie pri sprístupňovaní informácií všeobecné predpisy o správnom konaní.

2)     Dňom 31. októbra 2008 strácajú platnosť smernice o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré platia od 1. apríla 2003.

3)     Tieto smernice nadobúdajú účinnosť od 1. novembra 2008.

Sabinov 22. októbra 2008

 

Ing. Peter Molčan
primátor mesta, v. r.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?