skendehupltr
A- A A+

VZN mesta

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať mesto s pôsobnosťou na území daného mesta. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

VZN roky 1992 - 2017

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-01.pdf)2018-01 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka142 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-02.pdf)2018-02 VZN o určení školských obvodov základných škôl239 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-03u.pdf)2018-03 VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zar.186 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-04u.pdf)2018-04 VZN ktorým sa mení VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 227 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-05.pdf)2018-05 VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev250 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-06.pdf)2018-06 VZN ktorým sa mení VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 230 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-07.pdf)2018-07 VZN ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlas331 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2018-08.pdf)2018-08 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka383 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-01.pdf)2019-01 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov259 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-02.pdf)2019-02 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky m160 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-03.pdf)2019-03 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka143 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-04.pdf)2019-04 VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení48 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-05.pdf)2019-05 VZN o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka333 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-06.pdf)2019-06 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky 133 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-07.pdf)2019-07 VZN ktorým sa mení VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a m198 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-08.pdf)2019-08 VZN o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamný300 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-09.pdf)2019-09 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec383 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-10.pdf)2019-10 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v z112 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-11.pdf)2019-11 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustan380 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_2019-12.pdf)2019-12 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné717 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN 1-2020 o podmienkach prenechávania nájomných bytov do užívania fyzickým osobám.pdf)2020-01 VZN o podmienkach prenechávania nájomných bytov do užívania fyzickým oso412 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 2-2020 o podmienkach určovania prevádzkového času.pdf)2020-02 VZN o podmienkach učovania prevádzkového času362 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_3-2020.pdf)2020-03 VZN ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 352 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_4-2020.pdf)2020-04 VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniac168 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_5-2020.pdf)2020-05 VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociál76 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_6-2020.pdf)2020-06 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územnéh597 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-07.pdf)2020-07 VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov368 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-08.pdf)2020-08 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov1074 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-09.pdf)2020-09 VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č514 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-10.pdf)2020-10 VZN ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a m352 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-11_s.pdf)2020-11 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a732 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-12.pdf)2020-12 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach p329 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-13.pdf)2020-13 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec383 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-14.pdf)2020-14 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sabinov448 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-15.pdf)2020-15 VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sabinov355 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-16.pdf)2020-16 VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Sabinov149 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2020-17.pdf)2020-17 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na245 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-01.pdf) 2021-01 VZN určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zr189 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-02.pdf)2021-02 VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody, spôsobe náhradného zásob256 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-03.pdf)2021-03 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, Zmeny704 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-04.pdf)2021-04 VZN ktorým sa mení VZN č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe a výšk441 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-05.pdf)2021-05 VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2020546 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-06.pdf)2021-06 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 4/2020392 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-07.pdf)2021-07 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2020267 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-08.pdf)2021-08 VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č.14/2020354 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-09.pdf)2021-09 VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniac479 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-10.pdf)2021-10 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov1054 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-11.pdf)2021-11 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné711 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-12.pdf)2021-12 VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociá33 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2021-13.pdf)2021-13 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre žiaka základnej umele626 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-01.pdf)2022-01 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v z411 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-02.pdf)2022-02 VZNo vyradení Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súča409 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-03.pdf)2022-03 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021590 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-04.pdf)2022-04 VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mest512 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-05.pdf)2022-05 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2021 660 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-06.pdf)2022-06 VZN ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vl427 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-07.pdf)2022-07 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021507 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-08.pdf)2022-08 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021507 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN_c_2022-09.pdf)2022-09 VZN ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 3/2015 800 kB

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Milujem svoje mesto
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?