skendehupltr
A- A A+

Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2017 – vybrané ukazovatele

euro1. Hospodárenie mesta Sabinov za rok 2017  Dňa 10. mája 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí schválilo Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2017. Je to súhrnná správa, ktorá obsahuje všetky údaje o rozpočtovom hospodárení mesta za predchádzajúci rok. Poskytuje ucelený a komplexný pohľad na rozpočtové hospodárenie mesta a môžete si ho na stránke mesta www.sabinov.sk.

Celkové hospodárenie mesta v roku 2017 skončilo so schodkom v objeme 164 886,28 €. Po vysporiadaní nevyčerpaných účelovo určených dotácií a pripočítaní zostatku finančných operácií prevedie mesto do rezervného fondu 373 380,34 €. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva budú tieto finančné prostriedky použité na financovanie schválených investičných akcií v roku 2018.

V roku 2017 zabezpečovalo mesto Sabinov financovanie samosprávnych kompetencií predovšetkým z vlastných daňových a nedaňových príjmov. Z dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol štátneho rozpočtu boli financované kompetencie preneseného výkonu štátnej správy - prenesených kompetencií na školstvo, matriku, register obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredie, hmotná núdza, CSS, útulok, projekty z ÚPSVaR.

 

2. Vývoj dlhu

Celková suma dlhu k 31.12.2017, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 42 082,90 €, t.j. 0,78 % z celkových bežných príjmov. Zákon určuje maximálnu hranicu dlhu 60 %.

Ročné splátky doterajších úverov ( úroky a istina spolu ) k 31.12.2017 boli vo výške 233 102,37 € , t.j. 3,83% z celkových bežných príjmov, pričom zákon nedovoľuje prekročiť hranicu 25 %.

3. Investičné akcie mesta

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 4 338 475 € bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške 1 505 751,58 €, čo predstavuje 34,71 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

 

P.Č. I N V E S T I Č N Á A K C I A SKUTOČNOSŤ V €
1. Kamerový systém 36 049,2
2. Rekonštrukcia fasády MsÚ 102 325,04
3. Nákup osobného automobilu 13 800,00
4. Rekonštrukcia strechy Ul Prešovská č. 19-20 37 938,20
5. Prípravná a projektová dokumentácia 43 423,74
6. Územný plán mesta – zmeny a doplnky 9 650,00
7. Detské ihriská 12 882,59
8. Nákup pozemku 726,00
9. Výstavba odstavnej plochy – Ul. Komenského č. 35 a 36-37 17 618,66
10. Výstavba MK Poľná – I. etapa 18 270,66
11. Výstavba prístupovej cesty k BD Lonler 18 968,38
12. Výstavba chodníka – Ul. Mlynská 22 051,65
13. Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne 12 196,86
14. Rekonštrukcia chodníka Ul. Kpt. Nálepku 10 058,16
15. Rekonštrukcia chodníka Ul. Jarková 28 926,28
16. Rekonštrukcia chodníka Ul. Fr. Kráľa a ul. Jesenského 34108,49
17. Rekonštrukcia Ul. Nezabudova 12 123,46
18. Rekonštrukcia chodníka Ul. 17. novembra č. 70-77 9 842,30
19. Rekonštrukcia chodníka Ul. Puškinova č. 19-22 7 166,36
20. Rekonštrukcia chodníka Ul. Murgašova č. 9-14 20 253,65
21. Rekonštrukcia MK gen. Svobodu 10 517,75
22. Rekonštrukcia spevnených plôch pred poliklinikou 18 250,38
22. Rekonštrukcia spevnených odstavných plôch pre MŠ 9. mája 8 391,65
23. Rekonštrukcia oporného múru Ul. SNP 131 901,36
24. Rekonštrukcia parkoviska na Ul. 17. novembra 7 769,23
25. Rekonštrukcia MK Ul. J. Borodáča 6 547,66
26. Rekonštrukcia chodníka Ul. gen. Svobodu – ul. Záhradná 6 945,78
27. Rekonštrukcia MK Ul. gen Svobodu 8 254,56
28. Rekonštrukcia chodníka Ul. Murgašova č. 2-8 5 047,97
29. Výstavba kontajnerových stanovíšť 37 342,22
30. Bytový dom na Ul. Mlynskej A1 440 484,05
31. Bytový dom na Ul. Mlynskej A2 62 788,07
32. Výstavba verejného osvetlenia na Ul kpt. Nálepku 18 549,56
33. Ihrisko s umelou trávou 7 255,97
34. Športová hala 2 876,00
35. Kapitálový transfer MsKS 55 944,96
36. Výstavba šatní pri UĽP 90 291,60
37. Rekonštrukcia MsKS 3 595,57
38. Centrum voľného času 3 499,46
39. Základná umelecká škola 9 992,90
40. Školské jedálne pri ZŠ 15 995,20
41. ZŠ Komenského – rekonštrukcia telocvične 58 080,00
42. Kapitálové transfery - CSS 27050,00

Oddelenie výstavby koordinovalo činnosť pri realizácii 26 investičných akcií, z ktorých Vám prinášame nasledujúce ukážky :

 

01

Rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska

 

02

Rekonštrukcia a výstavba prestrešenia stanovíšť kontajnerov TKO pri bytových domoch

 

03

Rekošntrukcia oporného múra a miestnej komunikácie na Ul. SNP 2.

 

04

Rekonštrukcia chodníkov na ulici Jarkovej

 

05

Rekonštrukcia parkoviska  na Ul. 17. novembra č. 23.

 

06

Výstavba spevnených parkovacích plôch pred MŠ na Ul. 9. mája.

 

4. Zapojenie mesta do projektov

Mesto Sabinov sa v roku 2017 zapojil celkovo do 23 výziev s celkovým rozpočtom projektov v sume viac ako 4,6 mil. € a celkovou požadovanou dotáciou viac ako 3,9 mil. € pri spolufinancovaní mestom vo výške viac ako 675 tis. € (v prípade schválenia všetkých žiadostí). Spoluprácou s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK bolo vypracovaných 9 projektov s celkovým rozpočtom viac ako 3,5 mil. € a žiadanou výškou dotácie viac ako 3 mil. €. Neschválených 6 projektov
V súčasnosti máme schválených niekoľko žiadosti
1. Rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v meste Sabinov dotácia- 15.000 €.
2. Detské ihrisko v Orkucany dotácia 8.000 €.
3. Nákup športovej výbavy pre športový areál 4.500 €.
4. Materská škola Jarkova, Orkucany - dotácia 202.635,00 €
5. Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov dotácia 170.411,00 €.
6. Zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov - etapa č. II. 10.000 €.
7. Výstavba hokejových šatní na zimnom štadióne v Sabinove dotácia 15000 €.

Mesto Sabinov má 6 neschválených projektov a na rozhodnutie o pridelení dotácie čaká v 10 projektoch.

Pod vedením primátora mesta Ing. Petra Molčana sa dňa 11. apríla 2018 konali rozbory hospodárenia mesta, t. j. podrobne sa rozoberalo plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie výdavkovej časti rozpočtu podľa jednotlivých kapitol, ktoré spravujú oddelenia mestského úradu.

Výsledkom rozborov bolo prijatie úloh pre zamestnancov Mestského úradu na rok 2018, ktoré by mali ešte zlepšiť niektoré činnosti, aby výsledky za rok 2018 boli ešte lepšie.

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • MŠ 9.mája - rekonštrukcia
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?