skendehupltr
A- A A+

Výrub stromov v meste Sabinov

vyrub stromov1Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Toto vydá rozhodnutie o výrube dreviny. Aby mohlo byť začaté konanie, musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať: 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, 3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny, 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou, 5. odôvodnenie žiadosti.


Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:
1. list vlastníctva,
2. snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
Poplatok:
10 € občan
100 € organizácia
Platí sa až po začatí správneho konania a súhlase mesta s výrubom.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2,
2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku. Vtedy možno výrub vykonať bez súhlasu na súkromnom pozemku a do 5 dní od vykonania výrubu oznámiť výrub dreviny písomne, k tlačivu je potrebné navyše doložiť:
- list vlastníctva
- snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada).
Orezávanie živých stromov je možné realizovať iba počas vegetačného obdobia, a to v zmysle §17 ods. 5)vyhlášky č. 24/2003: „Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku."

 

               

1. kvartál

2.kvartál       

3. kvartál

Výrub

22ks

8ks

8ks

Orez

6ks

18ks

2ks

Náhradná výsadba

25ks

   


V roku 2017 požiadali o výrub drevín fyzické osoby na pozemkoch v ich súkromnom vlastníctve. Mestom Sabinov, ako príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny bolo vydaných 12 rozhodnutí na výrub drevín. Jednalo sa väčšinou o poškodené dreviny, ktoré ohrozovali bezpečnosť a majetky. Ďalej sa jednalo o ovocné dreviny a krovité porasty, ktoré v minulosti neboli ošetrované a dostali sa do stavu napadnutia hnilobou a chorobami. Obec Pečovská Nová Ves , ktorá je príslušná ako správny orgán na úseku ochrany prírody a krajiny na výrub drevín, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sabinov vydala rozhodnutia na 38ks listnatých a ihličnatých stromov, ktoré sa nachádzali väčšinou v blízkosti bytových domov, ohrozovali bezpečnosť, majetok a zdravie. Za vyrúbané dreviny bola v obidvoch prípadoch uskutočnená povinná náhradná výsadba, v pomere 1:1. V rozhodnutiach vydaných mestom Sabinov v náhradnej výsadbe boli väčšinou preferované pôvodné druhy drevín na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb. V rozhodnutiach vydaných obcou Pečovská Nová Ves pre mesto Sabinov v náhradnej výsadbe boli väčšinou určené okrasné stromy listnatého pôvodu. V meste Sabinov na uliciach Ružová, Murgašová, Jakubovanská, Prešovská, 9. mája a Komenského bolo prevedené ošetrenie stromov- orezanie konárov, ktoré zasahovali do fasád bytových domov resp. presahovali cez miestnu komunikáciu.

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?