skendehupltr
A- A A+

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s projektom s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov"

loga EU IROP MPRV SR spolu

  

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Názov projektu: Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+: 302021L086
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.
Merateľné ukazovatele: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 45
Počet podporených areálov MŠ - 1
Počet podporených materských škôl - 1
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením - 1
Podlahová plocha renovovaných verejných budov - 426,10 m2
Začiatok realizácie projektu:   07/2019
Ukončenie realizácie projektu:  06/2020

 

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-202021L086-221-10 bola podpísaná dňa 21.06.2018 a schválená výška príspevku je 202.122,00 EUR.

 

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 212.760,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 180.846,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR:   21.276,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov:   10.638,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?