skendehupltr
A- A A+

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s projekt s názvom: "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov".

 

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mestu Sabinov bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov“.
Mesto Sabinov prostredníctvom uvedeného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie a jej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.
Realizáciou projektu získa mesto Sabinov kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.
Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia, predovšetkým na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Súčasťou stratégie bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja Mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky.

 

 Názov projektu:  Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov
Kód projektu ITMS2014+: 310041R097
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kod výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
Hlavná aktivita: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity je projekt zameraný na podaktivitu: A1 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov.
Merateľné ukazovatele: Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií 
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Začiatok realizácie projektu: 08/2019
Ukončenie realizácie projektu: 08/2020
 
 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZPPO4-SC441-2018-39/R097 bola podpísaná dňa 07.02.2019 a schválená výška príspevku je 19.620,02 EUR.

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 20.652,65 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 17.554,75 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 2.065,27 EUR
Vlastné verejné - mesto Sabinov: 1.032,63 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

mzpvelke

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Plagat-A3-EFRR.pdf)Plagát1123 kB

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?