skendehupltr
A- A A+

Školský úrad

Základné informácie

Krajský školský úrad v Prešove podľa §10 odsek 14 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán, potvrdil s účinnosťou od 1.júla 2004 vznik Školského úradu v meste Sabinov. Obec ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na jednotlivých úsekoch v zmysle ustanovení zákona 596/2003 Z.z. / §6, §7, §9 /, smernice MŠ SR č.7/2004–E, smernice MŠ SR č. 8/2005-R.

Kontakt:

Školský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

PaedDr. Iveta ŠULÍKOVÁ
Telefón : 051 - 4520 805
             051 - 4880 406

 

 Školský úrad

• rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

• kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie

• vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok

• poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

 

Odborní zamestnanci školských úradov vykonávajú odborné, poradenské a administratívno-správne činnosti na úseku školstva vo svojej územnej pôsobnosti :

• zabezpečujú odborné činnosti vo veciach rozhodovania v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a to o – prijatí žiaka do základnej školy, povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy, oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, uložení výchovných opatrení (okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom ZŠ), povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy

• zabezpečujú odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec

• zabezpečujú odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok

• zabezpečujú odborné činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec a to – riadenia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centre voľného času a v základnej umeleckej škole, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

• zabezpečujú odborné činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí (príprava podkladov) v súvislosti so zriaďovaním a zrušovaním základných škôl a školských zariadení a ich zaraďovaním do siete škôl a školských zariadení resp. ich vyraďovaním zo siete škôl a školských zariadení

• na základe poverenia a pokynov obce ako školského úradu zabezpečujú aj ďalšie činnosti

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • MŠ 9.mája - rekonštrukcia
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?