skendehupltr
A- A A+

Oddelenie rozpočtu a financií

SemanovaIng. Alžbeta SEMANOVÁ - vedúca oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 414

e-mail:

 

 - Dane a poplatky
- Referát účtovníctva
- Referát rozpočtu
- Referát PaM
- Pokladňa

 

 Finančné oddelenie zabezpečuje:

 - zostavovanie rozpočtu mesta, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie,
- kontrolu dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny,
- vedenie účtovníctva mesta podľa platných predpisov,
- úverovú politiku mesta,
- daňovú politiku mesta,
- pokladničné operácie,
- evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti oddelenia,
- prípravu návrhov na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti,
- ekonomickú a finančnú agendu obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých má mesto účasť. 

 

Referát rozpočtu:

 • zabezpečuje práce na úseku rozpočtu mesta (príprava podkladov, koordinácia prác pri tvorbe návrhu rozpočtu, prehľady čerpaní, návrhy zmien rozpočtu),
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia samosprávy mesta a zúčtovanie vzťahov k štátnemu rozpočtu
Zodpovedný referent:    Ing. Lucia ČERVEŇÁKOVÁ
  051 - 4880 414


Referát účtovníctva: 

 • zabezpečuje komplexne agendu účtovníctva mesta podľa osobitného predpisu a platnej rozpočtovej klasifikácie vrátane vedenia príslušných evidencií, kontroly dokladov,vyhotovovania výkazov, prehľadov a súvah,
 • metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
Zodpovedný referent:    Ing. Eva TULEJOVÁ
  051 - 4880 436

Zodpovedný referent:    Ľudmila MIKITOVÁ
  051 - 4880 436

 

Zodpovedný referent:    Ing. Slávka ŽELINSKÁ 
  051 - 4880 436

 

Referát platov a miezd (PaM):

 • zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov mesta a plní povinnosti mesta v úlohe zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,
 • vedie mzdovú agendu, likviduje funkčné platy a zabezpečuje ostatné súvisiace úlohy (vedenie mzdových listov a evidencie o čerpaní mzdových prostriedkov, vykonávanie dvodov z miezd podľa osobitných predpisov, ročné vyúčtovanie miezd a dane z príjmov, štatistické výkazníctvo),
 • vypočítava a likviduje dávky nemocenského poistenia a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov školských zariadení bez právnej subjektivity podľa osobitných predpisov,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi pri realizácii projektov v oblasti zamestnanosti občanov;
Zodpovedný referent:    Anna VAŇO 
  051 - 4880 401

 

Zodpovedný referent:    Ing. Miroslava ČERVENKOVÁ
  051 - 4880 401

 

Pokladňa:

 • spolupracuje pri zabezpečení pokladničnej agendy mesta (príjmy, výplaty a odvody peňažných hotovostí, ceniny, zúčtovanie, vedenie príslušnej dokumentácie),
 • zabezpečuje výdaj stravovacích poukážok zamestnancom mesta;
Zodpovedný referent:    Mária HNATOVÁ
  051 - 4880 427

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?