skendehupltr
A- A A+

Kancelária primátora

Kancelária primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu všetkých činností, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta. Asistentka primátora mesta zodpovedá za plnenie úloh primátorovi.

 

Asistentka primátora mesta:

 • vedie administratívnu agendu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady (kompletizácia materiálov, pozvánky, zápisnice, návrhy aplní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady (kompletizácia materiálov, pozvánky, zápisnice, návrhy azverejňovanie uznesení, evidencia orgánov samosprávy mesta, evidencia účasti poslancov na zasadnutiach, organizovanie verejných zhromaždení občanov, ap.),
 • zabezpečuje porady primátora mesta a zápisy z nich,
 • vedie centrálnu evidenciu uzatvorených zmlúv
Zodpovedný referent:    Gabriela REVIĽÁKOVÁ
  051 - 4880 411

 

Referát pre styk s verejnosťou a médiami:

 •  zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje vedenie obecnej kroniky,
 • zabezpečuje spracovávanie ročného kronikárskeho záznamu mesta prostredníctvom kronikára mesta a ručný prepis kroniky prostredníctvom tretej osoby,
 • plní úlohy na úseku spolupráce s médiami,
 • zabezpečuje komunikačnú stratégiu mesta, prezentáciu činnosti orgánov mesta a MsÚ v médiách
Zodpovedný referent:    Mgr. Juraj VRÁBEL
  051 - 4880 433

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?