skendehupltr
A- A A+

Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie mesta Sabinov sú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta. Mesto Sabinov poskytne dotáciu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. VZN č. 10-2021.

Mesto Sabinov podporuje dotácie na tieto oblasti:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

  Vybavuje  Bc. Katarína Šimonová 051-4880 440

  Vybavuje:  Ing. Alžbeta Semanová 051-4880 414


 • Súvisiace predpisy:

  1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mesta Sabinov-2020 (DOCX)

  2. VZN č. 10-2021 mesta Sabinov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (PDF)

  Žiadosti o poskytnutie dotácie sa prehodnocujú 2 krát ročne a to k 31. decembru príslušného roka na nasledujúci kalendárny rok.
  Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 10-2021, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov.
  Žiadosť je potrebné doručiť na Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
  Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje len na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi mestom a príjemcom dotácie po schválení mestským zastupiteľstvom.

 

  

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?