skendehupltr
A- A A+

Ako triedilo mesto Sabinov komunálny odpad v roku 2020

separovany zberPodľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 ods. 6 je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. V meste Sabinov bolo v roku 2020 vyzbieraných 5387,007 t komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorili vyseparované zložky 1634,597 t, čo predstavuje 30,34 %. Ostatné zložky komunálneho odpadu /zmesový, objemný a drobný stavebný odpad/ ktoré skončili na skládke odpadov, činili 3752,41 t.

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov, mesto Sabinov pri dosiahnutej úrovní triedenia komunálneho odpadu /30,34%/ bude od 1.3.2021 do 28.2.2022 platiť 22 €/t komunálneho odpadu uloženého na skládke. V roku 2019 mesto pri dosiahnutej úrovní triedenia odpadu 32,28 %, platilo 13 €/t. Zvýšenie poplatku o 9 €/t bude pre mesto znamenať nárast vo výdavkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov o cca 30 000 €.

V tabuľke č. 1 je porovnanie množstva a finančných  nákladov na komunálne odpady za roky 2019 a 2020.

Tabuľka č. 1

 

2019

2020

Počet obyvateľov k 31.12.

12 337

12 341

Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok

454,55 kg

436,51

Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok

146,75 kg

132,45 kg

Množstvo skládkovaného KO na osobu/rok

307,80 kg

304,06 kg

Náklady na odpad

331 704,82 €

347 160 €

Výber poplatku od občanov

200 965,11 €

247 798 €

Doplatok mesta za odpad

130 739,71 €

 99 362 €

 

Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Sabinov za roky 2019 a 2020

Tabuľka č. 2.

                                 SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

Množstvo  /t/

   

2019

2020

20 01 01

Papier a lepenka

141,645

130,890

20 01 02

Sklo

126,300

120,830

20 01 03

Viacvrstvové kombinované materiály na baze lepenky

1,672

1,935

20 01 04

Obaly z kovu

2,444

1,789

20 01 08

Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

5,210

6,440

20 01 10

Šatstvo

23,350

20,820

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,252

0,210

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóurované uhľovodíky

9,104

7,110

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

0,455

0,640

20 01 33

Batérie a akumulátory

0,630

0,073

20 01 35

Vyradené el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121 a 200123

8,046

3,483

20 01 36

Vyrad. el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121, 200123, 200135

17,420

15,789

20 01 38

Drevo a iné ako uvedené v 200137

13,570

18,290

20 01 39

Plasty

89,760

109,050

20 01 40

Kovy

0,088

0,090

20014001

Meď, bronz, mosadz

15,656

16,034

20014002

Hliník

17,307

17,297

20014005

Železo a oceľ

1125,955

988,661

20014007

Zmiešané kovy

0,341

0

20 02 01

Biologický rozložiteľný odpad

211,210

175,166

 

Celkové množstvo /t/

1810,415

1634,597

       

                                 OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

Množstvo  /t/

   

2019

2020

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

2226,51

2293,52

20 03 07

Objemný odpad

1570,84

1385,62

20 03 08

Drobný stavebný odpad

 

73,27

 

Celkové množstvo /t/

3797,35

3752,41

       

 

2019

2020

Celkové množstvo separovaných zložiek /t/

1810,415

1634,597

Celkové množstvo ostatných zložiek /t/

3797,35

3752,41

Celkové množstvo všetkých zložiek /t/

5607,765

5387,007

Celková vyseparovanosť /%/

32,28 %

30,34%

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že množstvo komunálneho odpadu končiaceho na skládke, bol v roku 2020 /3752,41 t/ porovnateľný s rokom 2019 /3797,35 t/, aj keď bol predpoklad vyššej tvorby zmesového komunálneho odpadu z dôvodu zdržiavania sa väčšiny obyvateľov  v čase pandemických opatrení  vo svojich domácnostiach. Táto situácia sa nepriaznivo premietla aj do zníženého množstva niektorých druhov triedeného odpadu, ktoré bolo spôsobené uzavretím prevádzok zberných surovín /výkup železného šrotu/.  Vďaka prístupu zodpovedných obyvateľov sme v roku 2020 dosiahli zlepšenie v triedení plastov o viac ako  19 ton.

V roku 2021 mesto začalo so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od bytových domov. V tejto súvislosti chceme požiadať občanov, aby do hnedých zberných nádob vyhadzovali iba biologický kuchynský odpad bez igelitových tašiek a vreciek. Vyzbieraný odpad sa totiž odváža na spracovanie do bioplynovej stanice, kde zamiešaný plastový odpad komplikuje jeho ďalšie využitie.

Veríme, že zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prispeje k zníženiu množstva komunálneho odpadu končiaceho na skládke a dôjde k ďalšiemu zlepšeniu situácie v odpadovom hospodárstve v roku 2021.

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?