skendehupltr
A- A A+

Ako triedilo mesto Sabinov komunálny odpad v roku 2018

recyclePodľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 ods. 6 je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. V mesto Sabinov bolo v roku 2018 vyzbieraných 5475,949 t komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorili vyseparované zložky 1440,409 t, čo predstavuje 26,30 %. Ostatné zložky komunálneho odpadu /zmesový a objemový/ ktoré skončili na skládke odpadov, činili 4035,54 t.

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, mesto Sabinov na základe úrovne triedenia komunálneho odpadu /26,30%/ bude od 1.3.2019 do 29.2.2020 platiť 10 €/t. V roku 2018 mesto platilo 5,04 €/t.

Príloha č.1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov je v tabuľke :

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Ak by sme v triedení ostali na úrovni do 30 %, poplatok by na budúci rok pre mesto Sabinov narástol z terajších 10 €/t na 22 €/t. Pri produkcií cca 4000 t komunálneho odpadu na rok / je to priemer za posledných 5 rokov/, znamenalo by to nárast vo výdavkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov o 48 000 €.

V tabuľke č. 2 sú uvedené množstva a finančné náklady na komunálne odpady za rok 2018.

Počet obyvateľov k 31.12.2018

12 345

Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok

443,58 kg

Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok

116,68 kg

Množstvo skládkovaného KO na osobu/rok

326,90 kg

Náklady na odpad

317 162,16 €

Výber poplatku od občanov

188 410,49 €

Doplatok mesta za odpad

128 751,67 €

Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území Mesta Sabinov za rok 2018 sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

     

                                 SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

20 01 01

Papier a lepenka

175,896

20 01 02

Sklo

114,07

20 01 03

Viacvrstvové kombinované materiály na baze lepenky

1,093

20 01 08

Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

5,655

20 01 10

Šatstvo

17,96

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóurované uhľovodíky

4,154

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

0,54

20 01 35

Vyradené el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121 a 200123

6,281

20 01 36

Vyrad. el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121, 200123, 200135

7,735

20 01 39

Plasty

80,63

20 01 40

Kovy

2,586

20014001

Meď, bronz, mosadz

10,439

20014002

Hliník

11,065

20014005

Železo a oceľ

890,577

20014007

Zmiešané kovy

0,268

20 02 01

Biologický rozložiteľný odpad

111,46

 

Celkové množstvo /t/

1440,409

     

                                 OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

2244,53

20 03 07

Objemný odpad

1791,01

 

Celkové množstvo /t/

4035,54

     

Celkové množstvo separovaných zložiek /t/

1440,409

Celkové množstvo ostatných zložiek /t/

4035,54

Celkové množstvo všetkých zložiek /t/

5475,949

Celková vyseparovanosť /%/

26,30%

     

 

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu využitie.

 

Triedením odpadu dosiahneme:
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
• šetria sa surovinové zdroje
• pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
• zvýšenie kvality životného prostredia

 

 

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?