skendehupltr
A- A A+

Terénna a komunitná práca v našom meste

TKP1Národný projekt Terénnej sociálnej práce a Terénnej práce (ďalej len NP TSP a TP) a Národný projekt Komunitné centrá (ďalej len NP KC) sú z vybraných projektov „Take away“ balíka v 150 obciach s najviac marginalizovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami na Slovensku. V súlade s hlavným cieľom projektu sa národné projekty zameriavajú na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej práce, zameranej na podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK a rozvoj terénnej sociálnej práce, ktorej hlavným cieľom je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity.


Národný projekt TSP a TP je v našom meste realizovaný od 1.6.2017 do 31.10.2019. Terénnu sociálnu prácu zabezpečujú traja TSP a traja TP. Národný projekt Komunitné centrá je v našom meste realizovaný od 1.9.2017 do 31.10.2019. Komunitnú prácu zabezpečujú traja pracovníci, odborný garant komunitného centra, odborný pracovník a pracovník komunitného centra. Tento projekt je plne financovaný sprostredkovateľským orgánom Ministerstva vnútra SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity formou refundácie miezd, odvodov, stravného, výdavkov na telekomunikačné služby, platieb za všeobecný materiál a cestovné, ktoré sú dohodnuté zmluvne.
Pri výkone svojej práce sa riadime Štandardami NP TSP a NP KC, ktoré sú pre nás záväzné. Definujú základné hodnoty, z ktorých vychádza terénna sociálna práca a komunitná práca ako nástroj sociálnej zmeny a inklúzie a definuje štandardy a kritériá poskytovania terénnej a komunitnej práce v sociálne vylúčených komunitách.
Hlavným cieľom týchto projektov je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Venujeme sa klientom v ich prirodzenom prostredí (v byte, v komunite, vo voľnom priestranstve). Všetky opatrenia vykonávame po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne navrhujeme riešenie iným odborníkom. Každodenná práca s cieľovou skupinou projektu je veľmi náročná, vyžaduje si trpezlivosť, húževnatosť, vytrvalosť, empatiu, komunikačné zručnosti, čas strávený v teréne za každého počasia, ochotu a snahu kedykoľvek pomáhať iným.
Výkon terénnej sociálnej práce realizujeme v priestoroch Komunitného centra na Ul. 17. novembra 5/A v Sabinove. Úzko spolupracujeme s komunitnými pracovníkmi, vzájomne sa dopĺňame pri intervenciách, pri práci v teréne a pri tvorbe programov. Našim klientom poskytujeme intervencie v oblasti zamestnanosti, poskytujeme pomoc pri vyhľadávaní voľných pracovných ponúk, príprave na pracovný pohovor, pomoc pri ich evidencii ako uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR, písaní životopisov (europas), žiadostí o zamestnanie, motivačných listov, spolupráce s ÚPSVaR pri výbere uchádzačov do rôznych vzdelávacích programov na zvýšenie kvalifikácie a pracovných zručností klientov (v roku 2017 sme v tejto oblasti vykonali 359 intervencií).
V oblasti zdravia poskytujeme poradenstvo a konzultácie najmä ohľadne očkovania a preventívnych prehliadok u detí, návšteva tehotenských poradní, mapovanie výskytu infekčných ochorení, mapovanie dodržiavania hygieny, preventívne prednášky a besedy (zaočkovanosť detí v meste je 99%, v roku 2017 bolo vykonaných 165 intervencií a boli vykonané 4 preventívne aktivity).
V oblasti financií poskytujeme poradenstvo k efektívnejšiemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami, pomoc pri písaní splátkových kalendárov pohľadávok veriteľov, voči mestu (komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, nájomného), spolupráce s exekútorskými úradmi, inkasnými spoločnosťami, sociálnou poisťovňou, okresnými súdmi, okresnými úradmi, zdravotnými poisťovňami pri riešení pokút, súdnych poplatkov a pod., navrhovanie rodín do inštitútu osobitného príjemcu (ďalej len IOP). Mesto Sabinov od roku 2011 vykonáva IOP, do ktorého za obdobie rokov 2011 až 2017 terénni sociálni pracovníci v spolupráci s referentom sociálneho oddelenia navrhli vyše 150 rodín. Za uvedené obdobie bola mestu Sabinov vyplatená z ÚPSVaR na IOP čiastka 1 169 538,12 €, rodinám z toho bolo vyplatených 811 839,09 € a príjem pre mesto (odpad, dlh na nájomnom, nájomné, priestupky, dane) činil 357 699,03 €. Dotácia z ÚPSVaR na zabezpečenie výkonu IOP za sledované obdobie (príjem pre mesto) bola vo výške 24 544,76 € (v danej oblasti v roku 2017 bolo vykonaných 887 intervencií).

TKP2

V oblasti vzdelávania je to pomoc pri riešení záškoláctva, každodenná kontrola dochádzky na vyučovanie v spolupráci s asistentom učiteľa, doučovanie, pomoc pri príprave a spracovaní referátov na vyučovanie, spolupráca so školami a MsÚ pri zápise detí do škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Od roku 2008 (v uvedenom roku bol spustený prvý dopytovo-orientovaný projekt TSP) sa nám podarilo v spolupráci so školami znížiť počty neospravedlnených hodín. Na ZŠ Ul.17. novembra v šk. roku 2008/2009 u domácich záškolákov bol počet neospravedlnených hodín 3 576, v šk. roku 2016/2017 to bolo 674 hodín, u zahraničných záškolákov v šk. roku 2008/2009 to bolo 7 732 vymeškaných hodín, v šk. roku 2016/2017 to bolo 0 hodín. Na ZŠ Komenského v šk. roku 2008/2009 u domácich záškolákov bolo vymeškaných 5 758 hodín, v šk. roku 2016/2017 to bolo 2 097 hodín, u zahraničných záškolákov v šk. roku 2008/2009 bolo vymeškaných 10 107 hodín, v šk. roku 2016/2017 to bolo 0 hodín. V spolupráci s rodinami sa nám podarilo dosiahnuť, aby mladí ľudia neukončili vzdelávanie ukončením povinnej školskej dochádzky, ale aby pokračovali v štúdiu na stredných školách. K 31.12.2017 študuje na Spojenej škole v Sabinove 37 žiakov z MRK, z toho 26 na dvojročných odboroch a 5 žiakov študuje na stredných školách mimo Sabinova (v roku 2017 bolo vykonaných 306 intervencií).
V oblasti bývania pomáhame pri vybavení príspevku na bývanie, tiež spísanie žiadosti o pridelenie bytu, pomoc pri legalizácii čiernych stavieb, spísanie žiadosti na odkúpenie pozemku, spolupráca s bytovým podnikom pri riešení havarijných situácií, rekonštrukcii bytov, výmeny okien, dverí, čistenie odpadov a kanalizácií, pravidelná intervencia na dodržiavanie čistoty a hygieny v okolí obydlia klientov (v roku 2017 bolo vykonaných 265 intervencií).
V oblasti prevencie sociálno – patologických javov poskytujeme pomoc pri vybavovaní dokladov, pomoc pri kontaktoch s inštitúciami, preventívne aktivity určené pre deti, ale i dospelých rôzneho charakteru v spolupráci s OO PZ v Sabinove, rómskymi špecialistami týkajúcich sa zanedbávania povinnej školskej dochádzky, kriminality, alkoholizmu, gamblerstva, výtržníctva, porušovania nočného poriadku a iných priestupkov, spolupráca s kriminálnou políciou pri objasnení trestnej činnosti (identifikácia páchateľov), asistencia a sprevádzanie počas trestných konaní a občiansko-právnych sporov, výsluchov a pod., prevenčné aktivity a sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v súvislosti s domácim násilím, prevencia pri probléme s nelegálnym odberom energií, asistencia a sprevádzanie klienta pri umiestnení do reedukačného centra a domova sociálnych služieb ( v roku 2017 bolo vykonaných 255 intervencií a 2 preventívne aktivity).
V komunitnom centre zabezpečujeme aktivity na zmysluplné trávenie voľného času dospievajúcej mládeže a detí, prezentovanie svojej kultúry, zvykov a tradícií. Pracuje tu tanečný (20 detí), hudobný ( 5 detí), výtvarný (95 detí), počítačový (50 detí), športový (85 detí) a kuchársky krúžok (15 detí) a krúžok šikovných rúk, ktorý navštevujú aj rómske ženy. Výrobkami sa krúžok prezentuje každoročne na vianočných trhoch a dňoch jesene. Deti z krúžkov účinkujú s programom na rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach ako sú Sabinovský jarmok, Prešovský rómsky festival, Jesenný festival v Sabinove, Miss Róma v Lipanoch, vystúpenia pre klientov Centra sociálnych služieb, Klub dôchodcov, Klub diabetikov, vystúpenia pre Ústav na výkon väzby v Sabinove a pre strednú školu na Dni otvorených dverí.
Spolupracujeme so školami v meste, cirkvami, nadáciami, policajným zborom, úradom práce, občianskymi združeniami, poisťovňami, resocializačnými zariadeniami, detskými domovmi, nemocnicou, ambulanciami a s inštitúciami podľa potrieb klientov. Spolupracujeme aj s jednotlivými oddeleniami na mestskom úrade podľa potreby a ich požiadaviek.
Pre deti a mládež pripravujeme celoročne rôzne programy. Každoročne futbalové turnaje pre deti aj dospelých, ktoré slúžia k zbližovaniu minority s majoritou, kultúrno-športová akcia pri príležitosti Dňa detí, mikulášske akcie pre deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít, zber a vydávanie šatstva pre sociálne a hmotne núdznych ľudí, brigády na zber odpadkov v komunite aj mimo nej, v spolupráci s Romixom sme zabezpečovali pre deti aktivity cez letné prázdniny (športová aktivita s deťmi na športovom ihrisku v Sabinove, loptové hry, atletika, futbalový turnaj pre deti a mládež za účasti regionálneho koordinátora národného projektu TSP Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Mgr. Romana Eštočáka, aktivity environmentálneho charakteru (čistenie odpadkov po návštevníkoch lesoparku Švabľovka) spojené s opekačkou a spoznávaním prírody, upratovanie odpadkov v okolí rieky Torysa – Kocurpark, realizácia projektu o. z. Romix „Z tábora do tábora“ – výchovno-vzdelávací tábor, letný tábor v Kopytovskej doline, premietanie filmov pre deti v komunitnom centre, turnaj pre deti v hraní stolného futbalu – kalčeto, futbalový turnaj na ihrisku Apoštolskej cirkvi v Sabinove pri príležitosti ukončenia letných prázdnin. Na týchto aktivitách sa zúčastnilo 150 detí.
Stav a úroveň rómskej komunity je výsledkom (ne)riešenia sociálnych problémov z minulosti, z obdobia niekoľkých generácií pred nami. Je preto naivné domnievať sa, že počas doby realizácie jedného projektu naraz nastanú „obrovské“ zlepšenia. Sociálny úpadok rómskej komunity je stále v pokračujúcom prepade, preto úspechom pre nás bude, keď sa nám realizáciou projektov podarí zastaviť, prípadne aspoň zmierniť tento prepad. Keď budeme môcť po ukončení projektov deklarovať (min.) také isté ukazovatele ako na jeho začiatku, bude to pre nás, i pre celú lokalitu výrazný úspech!

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Parkovisko Prešovská
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?