skendehupltr
A- A A+

Obchvat Sabinova - aktuálne informácie k preložke cesty I/68

Obchvat SBVzhľadom na rastúci záujem verejnosti o informácie prinášame najaktuálnejšie informácie k výstavbe obchvatu mesta Sabinov. Stavbu I/68 Sabinov, preložka cesty pripravuje a realizuje Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, tzn. že mesto Sabinov nie je investorom tejto stavebnej akcie.


V súčasnosti prebieha na tejto pripravovanej stavbe archeologický prieskum, ktorý by mal trvať do 30.6.2020. Po jeho ukončení a vyhodnotení investor bude pokračovať v príprave realizácie stavby a to procesom stavebného konania, po ukončení ktorého zaháji proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Až po ukončení verejného obstarávania a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotoviteľom stavebných prác bude možné začať so samotnými stavebnými prácami na tejto stavbe.
Trasa preložky cesty vyplynula z výsledkov viacerých štúdií resp. posudzovaní. Išlo predovšetkým o posudzovanie navrhovanej stavby z hľadiska vplyvov na životné prostredie tzv. EIA proces a o ekonomické hodnotenie, ktoré riešila štúdia realizovateľnosti. Každý z týchto procesov prebiehal vo variantnom riešení, ktorého výsledok bol premietnutý do príslušného stupňa projektovej dokumentácie resp. jej konečnej verzie.
V rámci hodnotenia stavby a jej vplyvu na životné prostredie sa komplexne hodnotili tri varianty a celý EIA proces bol ukončený záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR (v októbri roku 2007). Tento odporúčaný variant bol riešený v podrobnostiach v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Po procese EIA bola spracovaná dokumentácia pre územné konanie. Územné rozhodnutie pre túto stavbu bolo vydané dňa 20.7.2009 a následne bolo predĺžené s platnosťou do 03/2021.
Okrem posudzovania vplyvov na životné prostredie Slovenská správa ciest dala vypracovať aj štúdiu realizovateľnosti cestného ťahu I/68 v úseku Mníšek nad Popradom – Prešov, kde boli spracované a posudzované dva varianty, vrátane nultého variantu. Všetky varianty boli posúdené z hľadiska priestorového vedenia trasy, stavebno-technickej náročnosti, dopravných, technicko-ekonomických, environmentálnych aspektov, rizík realizácie, inžiniersko-geologických podmienok a odporúčaných prieskumov multikriteriálnou analýzou (MCA) a analýzou nákladov a výnosov (CBA). Výsledný 2. variant trasovania preložky cesty I/68 tzv. obchvatu Sabinova, ktorého vizualizáciu je možné vidieť na videu

– Celková situácia stavby na podklade ortofoto mapy. Stavba bude pozostávať celkovo zo 73 stavebných objektov, kde okrem 6-tich cestných objektov bude vybudovaných aj 16 mostných objektov. Stavba si okrem iného vyžiada aj realizácie preložiek viacerých inžinierskych sietí a úprav vodných tokov. Doba realizácie stavby je plánovaná na obdobie 36 mesiacov, pričom investor predpokladá, že stavebné práce na tejto stavbe budú zahájené v druhej polovici roka 2021.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?