skendehupltr
A- A A+

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s projekt s názvom: "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov".

 

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mestu Sabinov bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov“.
Mesto Sabinov prostredníctvom uvedeného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie a jej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.
Realizáciou projektu získa mesto Sabinov kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.
Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia, predovšetkým na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Súčasťou stratégie bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja Mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky.

 

 Názov projektu:  Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov
Kód projektu ITMS2014+: 310041R097
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kod výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
Hlavná aktivita: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity je projekt zameraný na podaktivitu: A1 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov.
Merateľné ukazovatele: Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií 
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Začiatok realizácie projektu: 08/2019
Ukončenie realizácie projektu: 08/2020
 
 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZPPO4-SC441-2018-39/R097 bola podpísaná dňa 07.02.2019 a schválená výška príspevku je 19.620,02 EUR.

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 20.652,65 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 17.554,75 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 2.065,27 EUR
Vlastné verejné - mesto Sabinov: 1.032,63 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

mzpvelke

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Plagat-A3-EFRR.pdf)Plagát1123 kB

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Nové vozidlo Citroen
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?