skendehupltr
A- A A+

Oddelenie právne a správy majetku

Mgr. Lukáš JANIGA - vedúci oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 425

e-mail:

 

Právnik:

Zodopvedný referent:    JUDr. Beáta FINDIŠOVÁ
  051 - 4880 412

 

Referát správy majetku:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,
c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,
d) zvoláva a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
e) kontroluje plnenia zmlúv, vyhotovených na odbore,
f) spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovo-právneho,
g) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,
h) spolupracuje pri zakladaní a zriaďovaní právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Sabinov v rozsahu majetkovej účasti,
i) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií zriadených mestom,
j) koordinuje a zodpovedá za prípravu a realizáciu jarmokov a trhov,
k) správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu - prevencia • komunikácia s podnikateľskými subjektmi
 • hnuteľný majetok mesta
 • organizácia jarmokov
Zodpovedný referent:    Jana SEMANOVÁ
  051 - 4880 423

 

 • bytová politika
 • správa hnuteľného majetku mesta
Zodpovedný referent:    Anna KARNIŠOVÁ
  051 - 4880 415

 

 • správa nehnuteľného majetku mesta
Zodpovedný referent:     Ing. Zuzana JACKOVÁ   051 - 4880 423

 

 •   energetik – správca budov
Zodpovedný referent:  Jozef ŠCECINA 051 - 4880 432

 

 

Úsek hospodárskej prevádzky:

 • obstaráva vecné vybavenie mestského úradu a orgánov samosprávy mesta vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb podľa osobitného predpisu 
 • zabezpečuje riadny chod telekomunikačných zariadení mestského úradu, sleduje a eviduje dodávky energií, vodné a stočné a hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami určenými na činnosť mestského úradu 
 • zabezpečuje domovnícke práce a drobnú údržbu v objekte mestského úradu, čistenie a udržiavanie chodníkov a priľahlých priestranstiev a prevádzku kotolne vrátane drobnej údržby a vedenia prevádzkovej dokumentácie
 • zabezpečuje upratovanie objektu mestského úradu vrátane prania pre potreby mestského úradu 
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu
Zodpovedný referent:     Ing. Soňa GERMIČOVÁ   051 - 4880 433

 

Športová hala

Správkyňa mestskej športovej haly: Anna Lopuchovská, t. č. 0948 207 993, 0904 641 111

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Milujem svoje mesto
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?