skendehupltr
A- A A+

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

PaedDr. Iveta ŠULÍKOVÁ - vedúca oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 406

e-mail:


- Školský úrad Sabinov 
- Referát pre personalistiku a mzdy na úseku školstva
- Referát školstva, kultúry a telesnej výchovy 

Oddelenie školstva plní najmä tieto úlohy:

1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení
3. zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, základných umeleckých škôl, predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských kuchýň a školských jedální pre žiakov MŠ a ZŠ, jazykových škôl pri základných školách
4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom
6. zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom
7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a škol. zariadení
8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
9. prideľovanie finančných prostriedkov cirkevnej škole a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
11. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry
12. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov
13. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu
14. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých
15. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov
16. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody
17. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru
18. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
19. vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
20. v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje
21. vykonáva správu škôl a školských zariadení a na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje:
a/ priestory a materiálno-technické vybavenie
b/ didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese
c/ finančné prostriedky na prevádzku a údržbu
d/ investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov
22. vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré
pridelila podľa osobitného predpisu a kontrolu účelnosti hospodárenia s majetkom obce v správe školy
23. zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
24. vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky
/priestupkové konanie/
25. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach ZŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni
26. určuje školské obvody pre jednotlivé školy, príp. spoločné školské obvody pre susedné obce a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie
27. oznamuje obciam prijatie detí s trvalým bydliskom v obci do základnej školy v meste
28. určuje školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku
29. spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti
30. prerokúva s radou školy a riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktoré zriadila:
a/ koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia
b/ rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy alebo šk. zariadenia
c/ personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov škôl a šk. zariadení
d/ požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov
e/ správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

 Mesto v rámci prenesených kompetencií ďalej:

- zabezpečuje voľby do mestskej školskej rady
- určuje spôsob a právnu formu hospodárenia CVČ
- dáva súhlas na stravovanie dospelých stravníkov a iných osôb v ŠJ
- určuje výšku úhrady za stravu detí, žiakov, študentov a dospelých osôb v zariadeniach školského stravovania
- udeľuje súhlas na podnikateľskú činnosť zariadenia školského stravovania
- určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom
- po prerokovaní s riaditeľom poskytuje priestory predškolského zariadenia v čase mimo prevádzky aj na iné výchovno-vzdelávacie záujmové činnosti
- zabezpečuje prípravu materiálov pre rokovanie mestskej školskej rady a komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pri MsZ.

 Referát školstva:

Zodpovedný referent:    Eva KOVALÍKOVÁ
  051 - 4880 421

 

 

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Parkovisko Prešovská
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?