skendehupltr
A- A A+

Úsek prednostu MsÚ

judicak mJUDr. Martin JUDIČÁK - prednosta úradu

 

mobil 0905 197 285
tel.: +421 51 4880 428

e-mail: ,

 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. 


(1) Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

(2) Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:
a) priamo riadi vedúcich oddelení a referátov
b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
c) koordinuje a vyjadruje sa ku spôsobu verejného obstarávania a ku súťažným podmienkam,
d) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku, spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta, dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

 

Referát evidencie obyvateľstva:

 • organizuje a zabezpečuje úlohy spojené s vyhlásením voľby prezidenta SR, volieb poslancov NR SR, volieb orgánov samosprávneho kraja a volieb orgánov samosprávymesta podľa osobitných predpisov,
 • plní úlohy spojené s vyhlásením referenda a hlasovania obyvateľov mesta (miestne referendum) podľa osobitných predpisov,
 • vedie evidenciu pobytu občanov na území mesta podľa osobitného predpisu, aktualizuje zmeny v evidovaných údajoch a podáva informácie o pobyte občanov aevidovaných údajoch oprávneným osobám a v rozsahu podľa osobitných predpisov,
 • vedie domový kataster mesta a plní s tým spojené úlohy podľa osobitného predpisu (číslovanie stavieb, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev),
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje komplexnú agendu spojenú so sčítaním obyvateľov, domov a bytov,
Zodpovedný referent:     Ing. Júlia ŠTECOVÁ
  051 - 4880 435

 

Kancelária prvéhokontaktu - podateľňa:

 • vykonávanie agendy podateľne
 • zabezpečovanie úlohy na úseku archívnictva podľa osobitného predpisu
 • zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií
 • poskytovanie a vybavenie základných informácií o samospráve mesta, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti a aktivitách, pláne práce a termínoch konania MsR a MsZ
  poskytovanie základných druhov tlačív k žiadostiam klientov, potrebných k vybaveniu agendy na oddeleniach MsÚ
 • vydávanie, evidencia rybárskych lístkov
 • usmerňovanie občanov na príslušné orgány verejnej správy resp. na príslušné miesto vybavenia
 • obsluha telefónnej ústredne
Zodpovedný referent:   Mgr. Monika ŠEIRMANNOVÁ
  051 - 4880 422
    Mgr. Ľudmila FABIANOVÁ    051 - 4880 422

 

Matrika:

 • vykonáva štátnu správu na úseku matriky a zabezpečuje všetky súvisiace správne a administratívne úlohy podľa osobitných predpisov
 • zabezpečuje vybavovanie registra trestov podľa osobitného predpisu
 • plní úlohy spojené s osvedčovaním listín a podpisov na listinách podľa osobitného predpisu
 • plní úlohy spojené s organizovaním občianskych obradov a slávností
Zodpovedný referent:   Mgr. Antónia KOŠALKOVÁ 
  051 - 4880 438, 452 52 12

 

Referát informatiky:

 • zabezpečuje používanie informačno-komunikačných technológií pri plnení úloh samosprávy mesta a preneseného výkonu štátnej správy a spravuje bezpečnosť dát vinformačných systémoch,
 • zabezpečuje chod a údržbu informačnej siete a poskytuje konzultačnú a poradenskú službu zamestnancom mesta pri aplikácii programového vybavenia,
 • pravidelne archivuje súbory dát na elektronických médiách,
 • plní registračnú povinnosť mesta o prevádzkovaní informačných systémov podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky mesta;
Zodpovedný referent:   Ľuboš BERNÁT 
  051 - 4880 434

 

Referát BOZP, PO, CO a OOÚ:

 • plní úlohy mesta ako zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje úlohy mesta v oblasti požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje odbornú činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva mesta podľa osobitného predpisu,
 • organizuje záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v prípade mimoriadnych situácií v meste,
 • plní úlohy v oblasti prípravy činnosti vojnovej organizácie mesta v prípade brannej pohotovosti štátu;
Zodpovedný referent:   Mgr. Milan ĎURICA 
  051 - 4880 412

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?