Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Tlačivá

Pre potreby úradného vybavovania požiadaviek občanov sa na MsÚ v Sabinove používajú niektoré zaužívané tlačivá a formuláre. Na tomto mieste je možné stiahnuť si ich a vytlačiť. Ďalšie vybavovanie predpokladá buď osobnú návštevu centra pre občanov, konkrétneho oddelenia MsÚ, alebo písomné zaslanie dokumentu.

Tlačivá podľa agendy oddelení MsÚ (na stiahnutie)

Miestne dane a poplatky Formát
Priznanie FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje   pdflogo
Dohoda spoluvlastníkov  wordlogo pdflogo
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mesta podla VZN excellogo  
Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady wordlogo pdflogo
Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – množstvový zber  wordlogo  pdflogo
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie pre právnickú osobu, pre fyzickú
osobu – podnikateľa a fyzickú osobu
wordlogo pdflogo
Registračný list - Oznámenie k dani za ubytovanie wordlogo pdflogo
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady wordlogo pdflogo
Oznámenie o vzniku/zmene/zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva wordlogo pdflogo
Oznámenie o splnení nároku na zníženie dane pre FO s ŤZP a FO s ŤZP so sprievodcom wordlogo pdflogo
Potvrdenie o zamestnaní - vzor wordlogo pdflogo
Žiadosť o množstvový zber wordlogo pdflogo
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady wordlogo pdflogo
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani wordlogo pdflogo
     
Stavebný poriadok    
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia wordlogo pdflogo
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby wordlogo pdflogo
Ohlásenie drobnej stavby wordlogo pdflogo
Ohlásenie stavebných úprav wordlogo pdflogo
Ohlásenie udržiavacích prác wordlogo pdflogo
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby wordlogo pdflogo
Ohlásenie reklamnej stavby wordlogo pdflogo
Výzva na urobenie nápravy opatrenie orgánu štátneho stavebného dohľadu wordlogo pdflogo
Žiadosť na prekopávku (zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva) wordlogo pdflogo
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby wordlogo pdflogo
Žiadosť o povolenie reklamnej stavby wordlogo pdflogo
Žiadosť o povolenie - odstránenie stavby wordlogo pdflogo
Žiadosť o povolenie prevádzky wordlogo pdflogo
Žiadosť o predĺženie doby výstavby wordlogo pdflogo
Žiadosť o stavebné povolenie wordlogo pdflogo
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením wordlogo pdflogo
Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne wordlogo pdflogo
     
Podnikanie v meste    
Oznámenie o zriadení (umiestnení) prevádzkárne na území mesta a určenie(zmenu) prevádzkového času wordlogo pdflogo
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkárne wordlogo pdflogo
Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste wordlogo pdflogo
Žiadosť o záber verejného priestranstva + oznámenie daňovej povinnosti wordlogo pdflogo
     
Životné situácie    
Nahlásenie škôd obyvateľov mesta wordlogo pdflogo
Žiadosť o prenechanie bytu do užívania (Žiadosť o byt) wordlogo pdflogo
Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla budovy 2015 wordlogo pdflogo
     
Sociálna pomoc    
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi wordlogo pdflogo
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci wordlogo pdflogo
Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu wordlogo pdflogo
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v útulku wordlogo pdflogo
Žiadosť o poskytnutie stravovania a dovozu stravy wordlogo pdflogo
     
Sociálne služby    
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu wordlogo pdflogo
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu wordlogo pdflogo
Žiadosť o poskytovaní sociálnej služby wordlogo pdflogo
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch wordlogo pdflogo
Vyjadrenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa wordlogo pdflogo
Zoznam osobných vecí a hygienické potreby wordlogo pdflogo
Životné prostredie    
Žiadosť výrub stromov wordlogo pdflogo
Oznámenie - znečisťovateľ ovzdušia wordlogo pdflogo
     
Kultúra    
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia wordlogo pdflogo
     
Matrika    
Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva wordlogo pdflogo
Zápis o narodení wordlogo pdflogo
Zápis o úmrtí wordlogo pdflogo
Zápis o uzavretí manželstva wordlogo pdflogo
     
Ohlasovňa pobytu a domový kataster    
Návrh vlastníka (spoluvlastníkov) na zrušenie pobytu wordlogo pdflogo
Súhlas vlastníka všetkých spoluvlastníkov k prihláseniu na pobyt wordlogo pdflogo
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy 2015 wordlogo pdflogo
Žiadosť o určenie(zmenu, zrušenie) súpisného(orientačného) čísla budovy wordlogo pdflogo
     
Školský úrad Sabinov    
Žiadosť o zníženie príspevku v zmysle VZN č.6/2009 ŠKD wordlogo pdflogo
Žiadosť o zníženie príspevku v zmysle VZN č.6/2009 ŠSZČ wordlogo pdflogo

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2