Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 12. 2022
Meniny má Izabela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Povinné zverejňovanie

Mesto Sabinov buduje elektronický úrad a služby eGovernmentu, aby sprístupnila informácie a služby samosprávy občanom elektronickou formou.

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Do budúcnosti sa uvažuje aj s nasledujúcimi službami eGovernmentu:

  • informačné a interaktívne služby eGovernmentu – sprístupnenie informácií občanom, priama elektronické komunikácia s úradom a priamy prístup k informáciám (napr. dane a poplatky)
  • automatické zverejňovanie informácií – zmluvy, faktúry, rozpočet a aktuálny stav jeho čerpania
  • aktívna informovanosť obyvateľov a verejnosti prostredníctvom krátkych správ zasielaných na mobil (SMS) alebo e-mailom – informácie o situácii na komunikáciách spravovaných mestskou časťou, kultúrnych a spoločenských podujatiach, činnosti orgánov samosprávy
  • postupné zavedenie elektronického úradu prostredníctvom internetu – zefektívnenie a zrýchlenie vybavovania podaní a administratívnej činnosti samosprávy
  • on-line prístup obyvateľov k daniam a poplatkom
  • elektronická komunikácia s úradom – elektronické podania, sledovanie stavu vybavenia a doručovanie rozhodnutí

Tieto služby budú realizované postupne a budú prístupné prostredníctvom webových stránok mesta Sabinov.

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") Mesto Sabinov ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií (ďalej len povinná osoba), zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii.

Postup pri poskytovaní informácií sa riadi zákonom o slobode informácií a ďalšie informácie povinne zverejňované podľa § 5 zákona o slobode informácií sú zverejnené na našej internetovej stránke a sú voľne prístupné.

AKO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE ?
1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.
2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou (emailom), alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.
3. Žiadosť musí obsahovať:
• identifikáciu povinnej osoby ktorej je žiadosť určená (povinná osoba)
• identifikácia žiadateľa - ktorá žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)
• určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť, (predmet žiadosti)
• určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené, (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Spôsob podania
žiadosti o informáciu
Kontaktné údaje Mestského úradu v Sabinove
Ústne V pracovných dňoch počas pracovnej doby na sekretariáte MsÚ Sabinov
Písomne Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
Telefonicky 051/4880 411
Faxom 051/4523 530
Elektronicky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

LEHOTA NA VYBAVENIE ŽIADOSTI

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví povinná osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.

2. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba vybavovanie žiadosti predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty oznámi povinná osoba žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie a v oznámení zároveň uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.


OPRAVNÉ PROSTRIEDY A MOŽNOSŤ SÚDNEHO PRESKÚMANIA
1. Proti rozhodnutiu mesta o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Doručené odvolanie sa doručí do podateľne MsÚ na zaevidovanie. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie prednostovi, ktorý rozhodnutie v mene mesta vydal alebo mal vydať.
2. O odvolaní proti rozhodnutiu mesta rozhoduje primátor mesta.
3. Odvolací orgán - primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mesta. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
4. Rozhodnutie o nesprístupnení žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

ÚHRADA NÁKLADOV
1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto.
3. Výšky materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií podľa Vyhlášky MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií pre žiadateľov sú uvedené na webovej stránke mesta.

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2