Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Sabinov

2017

Por. číslo Názov Formát
08-2017 VZN mesta Sabinov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov na rok 2018 IconPDF
07-2017 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby IconPDF
06-2017 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov na rok 2017  IconPDF
05-2017 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov  vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012, 10/2013, 11/2013 a 5/2016 IconPDF
04-2017 VZN mesta Sabinov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2016 ÚPN mesta Sabinov IconPDF
03-2017 VZN mesta Sabinov č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 16/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2017 IconPDF
02-2017 VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov IconPDF
01-2017 VZN mesta Sabinov, ktorým  sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov IconPDF

 

 

2016

Por. číslo Názov Formát
18-2016 VZN mesta Sabinov o organizácii miestneho referenda pdflogo
14-2016 VZN mesta Sabinov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov pdflogo
13-2016 VZN mesta Sabinov č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdflogo
12-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa zrušuje CVČ pri Základnej škole, Ul. Komenského 13, Sabinov pdflogo
11-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa zrušuje CVČ pri Základnej škole, Ul. 17. novembra 31, Sabinov pdflogo
10-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Komenského 40, 083 01 Sabinov, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 29, 08301 Sabinov pdflogo
09-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa zrušuje Elokované pracovisko, Ulica mieru 2, 083 01 Sabinov, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 29, 08301 Sabinov pdflogo
08-2016 VZN mesta Sabinov o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov pdflogo
07-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov na rok 2016 pdflogo
06-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby pdflogo
05-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov  vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012, 10/2013 a 11/2013 pdflogo
04-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým  sa dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov pdflogo
03-2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach pdflogo
02-2016 VZN mesta Sabinov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sabinov pdflogo
01-2016 VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo

 

2015

Por. číslo Názov Formát
09-2015 VZN mesta Sabinov č. 9/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdflogo
08-2015 VZN mesta Sabinov č. 4/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov v znení VZN č. 9/2008 a VZN č. 8/2015 pdflogo
07-2015 VZN mesta Sabinov č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinovna rok 2016 pdflogo
06-2015 VZN mesta Sabinov č. 6/2015, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2015 v znení VZN č. 4/2015 pdflogo
05-2015 VZN mesta Sabinov č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 1/2015 Územného plánu mesta Sabinov pdflogo
04-2015 VZN mesta Sabinov č. 4/2015, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2015 pdflogo
03-2015 VZN mesta Sabinov o určení názvu ulíc v lokalite Hliník pdflogo
02-2015 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 15-2012 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
01-2015 VZN mesta Sabinov č. 1/2015, ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sabinov pdflogo

2014

Por. číslo Názov Formát
12-2014 VZN mesta Sabinov č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2015 pdflogo
11-2014 VZN mesta Sabinov č. 11/2014, ktorým sa mení VZN č. 14/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2014 pdflogo
10-2014 VZN mesta Sabinov č. 10/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 pdflogo
09-2014 VZN mesta Sabinov, ktorým sa  mení VZN č. 14/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov na rok 2014 pdflogo
08-2014 VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
07-2014 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pdflogo
06-2014 VZN mesta Sabinov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska - zrušené pdflogo
05-2014 VZN mesta Sabinov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach pdflogo
04-2014 VZN mesta Sabinov, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v meste Sabinov  pdflogo
03-2014 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení VZN č. 14/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2014 - zrušené pdflogo
02-2014 VZN mesta Sabinov o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta  pdflogo
01-2014 VZN mesta Sabinov o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby pdflogo

2013

Por. číslo Názov Formát
17-2013 VZN mesta Sabinov o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov pdflogo
16-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 15-2012 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
15-2013  VZN mesta Sabinov o zriadení Materskej školy Severná 2200 Sabinov pdflogo
14-2013 VZN mesta sabinov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov pdflogo
13-2013 VZN mesta Sabinov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 pdflogo
12-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení VZN č. 14/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2013 pdflogo
11-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012 a č. 10/2013 + príloha č. 9 + príloha č. 3,5,6 pdflogo
10-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012 + príloha k VZN 10/2013 pdflogo
09-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č.15-2012 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach pdflogo
08-2013 VZN mesta Sabinov o určení školských obvodov ZŠ pdflogo
07-2013 VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1 . ročníka ZŠ pdflogo
06-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2012 ÚPN mesta Sabinov pdflogo
05-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 11/2005 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v meste Sabinov pdflogo
04-2013 VZN mesta Sabinov o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách pdflogo
03-2013 VZN Mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 7/1992 o zriadení mestskej polície pdflogo
02-2013 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 2/2008, ktorým sa určujú ďalšie súčasti výstroja príslušníkov mestskej polície pdflogo
01-2013 VZN mesta Sabinov o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier 2013 pdflogo

 

2012

Por. číslo Názov Formát
16-2012 VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zruiaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
15-2012 VZN mesta Sabinov o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
14-2012 VZN mesta Sabinov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2013 pdflogo
13-2012 VZN mesta Sabinov o zvláštnom užívaní verejných priestranstiev pdflogo
12-2012 VZN mesta Sabinov o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o určení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Sabinov pdflogo
11-2012 VZN mesta Sabinov o podnikateľskej činnosti a určení prevádzkového času-zrušené pdflogo
10-2012 VZN mesta Sabinov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013-zrušené pdflogo
07-2012 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky ponechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám pdflogo
06-2012 VZN mesta Sabinov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Sabinov pdflogo
05-2012 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2003 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území Mesta Sabinov pdflogo
04-2012 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách-zrušené pdflogo
03-2012 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby-zrušené pdflogo
02-2012 VZN mesta Sabinov o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby - zrušené pdflogo
01-2012 VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o obmedzení hazardných hier na území mesta Sabinov-zrušené pdflogo

2011

Por. číslo Názov Formát
14-2011 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pdflogo
11-2011 VZNo predaji bytov do vlastníctva pdflogo
07-2011 VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta Sabinov-zrušené pdflogo
06-2011 VZN ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám + prílohy packlogo
04-2011 VZN o určení názvu v lokalite "Stará tehelňa" pdflogo

2010

Por. číslo Názov Formát
11-2010 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, zmeny a doplnky 2010 pdflogo
04-2010 VZN ktorým sa mení VZN mesta sabinov č. 2/2010 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií pdflogo
03-2010 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, zmeny a doplnky 2009 pdflogo
02-2010 VZN o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a  petícií pdflogo
01-2010 VZN o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta - zrušené pdflogo

 


2009

VZN č. 1-2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách-zrušené
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN č. 3-2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, zmeny a doplnky.
Stiahnuť: .DOC .PDF

 


2008

VZN č. 2-2008, ktorým sa určujú ďalšie súčasti výstroja príslušníkov mestskej polície.
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN č. 6-2008, o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov - zrušené

VZN č. 9-2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR.
Stiahnuť: .DOC .PDF


2007

VZN č. 10-2007 o určení názvu ulíc v lokalite pri poliklinike a v lokalite Svätojánske pole k. ú. Sabinov.
Stiahnuť: .DOC .PDF


2006

VZN č. 1-2006 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN č. 2-2006 o určení názvu ulíc v lokalite Telek, k.ú. Sabinov
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN č. 4-2006 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN č. 5-2006, ktorým sa ruší VZN č. 4-1995 o povoľovaní prevádzkovania hracích prístrojov.
Stiahnuť: .DOC .PDF

 


2005

VZN č.11-2005 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v meste Sabinov-zrušené
Stiahnuť: .DOC .PDF


2004

VZN č. 1-2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 101996 o Územnom pláne sídelného útvaru Sabinov, o limitoch a regulatívoch
Stiahnuť: .DOC .PDF 

VZN č. 6-2004 o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, vyznamenaní a cien mesta Sabinov
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN č. 9-2004, ktorým sa určujú niektoré podmienky užívania bytových domov na území mesta
Stiahnuť: .DOC .PDF


2003

VZN č. 2-2003 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Sabinov
Stiahnuť: .DOC .PDF

VZN,č. 3-2003 ktorým sa vydáva požiarny poriadok mesta - zrušené
Stiahnuť: .DOC .PDF

2001

VZN,č. 4-2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
Stiahnuť: .DOC .PDF 


1999

VZN č. 3-1999 o státí, parkovaní, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta Sabinov
Stiahnuť: .DOC .PDF


1997

 


1996

VZN č. 10-1996 o územnom pláne sídelného útvaru mesta Sabinov
Stiahnuť: .DOC .PDF


1995

 


1992

VZN č. 7-1992 o zriadení mestskej polície
Stiahnuť: .DOC .PDF

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2