Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Civilná ochrana informuje občanov mesta

coCivilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalosti. Poslaním civilnej ochrany je v zmysle platnej legislatívy chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Základné pojmy

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalosť je vznik takej udalosti (živelná pohroma, havária, teroristický útok), pri ktorej môže byť ohrozený život, zdravie alebo majetok.

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok. Mimoriadnu situáciu v meste na návrh Krízového štábu vyhlasuje a odvoláva primátor mesta príkazom.

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom mestského rozhlasu, megafónu, štátneho rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny primátora mesta, zamestnancov civilnej ochrany mesta a ďalších záchranných zložiek a orgánov štátnej správy.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach:

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania

V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

150 Hasičský a záchranný zbor

V prípade ohrozenia života a zdravia volajte:

155 Zdravotnú záchrannú službu

V prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:

158 Štátnu políciu

4880 429 Mestskú políciu

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti, uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.)
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, časti mesta a pod.)
 • miesto udalosti
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.)

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY /PIO/

a/ Detské ochranný vak DV-65, DV-75
b/ Detská kazajka DK-88, DK-88/93 bez filtra
c/ Lícnica detskej ochrannej masky DM-1, CM-3
d/ Lícnica ochrannej masky CM-3,CM-4,CM-5
e/ Malý ochranný filter MOF, MOF-2, MOF-4, MOF-5
f/ Špeciálny ochranný univerzálny filter A2B2E2K2HG-P3
g/ Kapsa textilná na ochrannú masku DM-1, CM-3, CM-4, CM-5
h/ Ochranné rúško OR-1,2,3

Použitie PIO

Deti do18 mesiacov - detské ochranné vaky
Od 18 mesiacov do 3 rokov – detské kazajky
Od 3 rokov do 6 rokov – detské ochranné masky DM-1
Od 6 rokov – ochranné masky CM-3
Pre dospelé osoby – ochranné masky CM-4, CM-5

Použitie masky

Filter zaskrutkovať k maske. Otvoriť spodný uzáver filtra, zadržať dych, zavrieť oči a uchopiť lícnicu oboma rukami za spodné a stredné pásky upínacieho ústrojenstva, ťahom rúk rozovrieť upínacie ústrojenstvo aj lícnicu, nasadiť ju pod bradu a pretiahnuť upínanie cez hlavu. Potom tlakom dlaní zvonku treba stlačiť lícnicu a prudko vydýchnuť. Až potom môžeme otvoriť oči. Nakoniec uchopíme lícnicu za zorníky a miernymi pohybmi ju vyrovnáme súmerne na tvári, keď doťahujeme najskôr spodné, potom stredné a nakoniec vrchné upínacie pásky. Uťahovanie je potrebné robiť jednou rukou, pričom druhá pridržiava lícnicu za ventilovú komoru.

Ochranné filtre

Filtre MOF sa používajú pri DM, CM-3, CM-4, CM-5
Špeciálne ochranné univerzálne filtre A2B2E2K2HG-P3 sa používajú prevažne na masky CM-4, CM-5. Na filtroch sa nachádzajú farebné prúžky, ktoré označujú druh nebezpečnej látky. Napr. šedá farba-chlór, zelená-amoniak (čpavok), červená-ortuť.

Ochranné rúška

Po navlhčení čiastočne chránia pred biologickými a prašnými nebezpečnými látkami.

Faciometre

Slúžia na orientačné určenie veľkosti lícnice ochrannej masky.

ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA

a/ jadrové zbrane
b/ chemické zbrane
c/ biologické zbrane

JADROVÉ ZBRANE

Medzi ničivé faktory patrí: gama a neutrónové žiarenie, svetelné a tepelné žiarenie, tlaková vlna a rádioaktívna kontaminácia.Chorobu z ožiarenia vyvolanú účinkami jadrového výbuchu spôsobuje enormná dávka ionizujúceho (rádioaktívneho) žiarenia.Ochrana proti účinkom jadrových zbraní sa zabezpečuje maskami a ukrytím v ochranných stavbách, t.j. v krytoch. Ak nemáte masky použite improvizovanú ochranu celého tela.

CHEMICKÉ ZBRANE

a/ nervovoparalytické

Sarin – kvapalina bez zápachu, stála 6 hodín,
Tabun – kvapalina ovocnej vône, stála 8 hodín
Soman – kvapalina gáfrovej vône, stála až 48 hodín

b/ pľuzgierotvorné

Yperid – kvapalina páchnuca po cesnaku, chrene alebo horčici
Lewisit – kvapalina voniaca po pelargóniách, stála 3 dni

c/ všeobecne jedovaté

Kyanovodík – kvapalina alebo prášok horkomandľovej chuti a zápachu, stály v teréne niekoľko sekúnd

d/ dusivé

Fosgén – spôsobuje opuch pľúc

e/ toxické

VX látka – 0,15 mg, spôsobuje smrť

Chemické zbrane sa najčastejšie používajú v plynnej alebo aerosolovej forme.

 

BIOLOGICKÉ ZBRANE:

Antrax – baktéria
Pravé kiahne – vírus
Botulotoxín – bakteriálny toxín
Ricín – rastlinný toxín

Ničivé účinky bojových biologických prostriedkov a ich efektívne použitie na živú silu sú závislé na špecifických vlastnostiach jednotlivých druhov choroboplodných mikroorganizmov a nimi produkovaných toxínov. Klinické príznaky účinkov biologických zbraní sú závislé od spôsobu ich vniknutia do organizmu. ( Aplikácia tráviacim traktom, dýchacím traktom, inokuláciou do rany a pod).Liečba ochorenia spočíva v podávaní vysokých dávok antibiotík a vo vakcinácii. Postihnutí musia byť v karanténe.Prvá pomoc pri zasiahnutí chemickými alebo biologickými zbraňami je nasadenie ochrannej masky a opustenie zamoreného priestoru kolmo na smer vetra, alebo ukrytie sa v krytoch. Okná utesníte izolačnou páskou, ktorá bráni preniknutiu nebezpečnej látky a chráni pred úlomkami skla. Kontaminovaný odev okamžite prezlečte a bezpečne odložte do polyetylénových vriec. Na dezinfekciu a dekontamináciu môžte použiť aj SAVO v riedenej forme. Telo umyte dostatočným množstvom mydla a vody. Ak nemáte masky, použite improvizovanú ochranu dýchacích ciest a celého povrchu tela /navlhčený froté uterák vo vode, gumené rukavice, gumené čižmy, gumená zástera a nepremokavý dlhý pršiplášť/.V prípade vyhlásenia brannej pohotovosti štátu sa masky a filtre budú v našom meste vydávať vo výdajných strediskách prostriedkov individuálnej ochrany (PIO), ktoré určí primátor mesta príkazom. V mierových podmienkach sa PIO nevydávajú.

VŽDY PLATÍ !!!

 • že ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba k úniku z ohrozeného priestoru
 • že nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra
 • únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra
 • že smer vetra zistíte napríklad zdvihnutím navlhčeného prsta nad hlavu

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedným z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi, uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Na území mesta sa nachádzajú 6 zvukových sirén.

Ak zaznie varovný signál:

 • nastáva mimoriadna udalosť
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu

VAROVNÉ SIGNÁLY CO

Všeobecné ohrozenie: 2-minútový kolísavý tón sirén.

Užíva sa pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti. Počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje výraz „VZDUŠNÝ POPLACH".

Ohrozenie vodou: 6-minútový stály tón sirén.

Koniec ohrozenia: 2-minútový stály tón sirén.

POZOR!

Každý druhý piatok v mesiaci sa vykonáva o 12.00 hod. preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2-minútovým stálym tónom sirén.Varovanie obyvateľstva sa môže uskutočniť aj zvonmi alebo megafónmi.

ČO UROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA

A/ Pri pobyte v budove:

 • zostaňte vo vnútri prípadne sa ukryte v úkryte
 • uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu a starým osobám
 • postarajte sa o deti bez dozoru
 • zachovajte pokoj a rozvahu

B/ Pri pobyte mimo budovy, ak dôjde k úniku nebezpečných chemických látok (čpavok, chlór, formaldehyd, kyanovodík, oxid siričitý, fluorovodík, kyselina sírová)

Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium, napr. chladiarenské médium) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá, cisterny alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

1. Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja

 • ak zaznie varovný signál sirény, zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra, šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách
 • na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú tkaninu alebo vreckovku a priložte si ich k ústam, nosu, očiam a dýchajte cez ňuna nezakryté časti tela použite odev
 • informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál
 • poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám
 • uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor
 • izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko

2. Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia
 • podriaďte sa pokynmi vydávanými civilnou ochranou, záchrannou službou alebo políciou
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia, vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa horeuvedených pokynov

3. Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia
 • okamžite si chráňte dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany – mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou
 • podriaďte sa pokynmi vydávanými civilnou ochranou, záchrannou službou alebo políciou
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia, vyhľadajte ukrytie v budovách
 • pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie použitím vody prípadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase
 • zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou čo najskôr vyzlečte
 • po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu
 • zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby
 • aj v prípade, ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy, vyhľadajte lekára

C/ Pri nutnosti urýchlyného opustenia bytu alebo rodinného domu v prípade úniku nebezpečných látok alebo teroristického útoku

 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny
 • vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.)
 • uzamknite byt
 • chráňte si dýchacie cesty tak, že namočenú vatu prikryjete lekárenskou gázou
 • skontrolujte, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii
 • v prípade, že vo vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia, pomôžte im
 • priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra
 • ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 • vždy zachovajte rozvahu

V prípade vyhlásenia brannej pohotovosti štátu sa masky a filtre budú v našom meste vydávať vo výdajných strediskách prostriedkov individuálnej ochrany (PIO), ktoré určí primátor mesta príkazom. V mierových podmienkach sa PIO nevydávajú.

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest, očí a ostatných časti tela, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:

 • presune osôb do úkrytov
 • úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou
 • prekonávaní zamoreného priestoru
 • evakuácii obyvateľstva

Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu, najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a pod.Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej.Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a pod.). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínania a rôzne nežiadúce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy alebo kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržať nasledujúce zásady:

 • celý povrch tela musí byť zakrytý
 • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť
 • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých vrstvách

KRYTY

Ochranné stavby sa podľa ochranných vlastností členia na:

 • odolné úkryty
 • plynotesné úkryty
 • jednoduché úkryty budované svojpomocne
 • chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane za brannej pohotovosti štátu

Na území nášho mesta sa nachádzajú výlučne jednoduché úkryty budované svojpomocne. Na úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí a za brannej pohotovosti štátu. Na tieto účely sa najčastejšie využívajú pivničné priestory.

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny je 10-15 kg.

Čo vám nemá chýbať v úkrytovej batožine:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť
 • prikrývka, spací vak
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (napr. mobilný telefón)
 • pre deti nezabudnite pribaliť najobľúbenejšiu hračku

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

 • zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návyková látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky
 • objemné predmety, periny a pod.
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné
 • zapaľovače, cigarety, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu

Vybavenie úkrytu materiálom

V úkryte by nemal chýbať tento materiál: stolička alebo lavica, ležadlo, nádoba na vodu, nádoba na odpadky, prenosné umývadlo, mydlo, svietidlo, lekárnička, igelitové vrece, suchý záchod, chlórové vápno, klince a sekera.

POVODNE

Čo robiť pred ohrozením povodňami

 • Vytipujte si bezpečné miesto neohrozené vodou 
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite na vyššie poschodia
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie dverí a okien
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 -3 dni
 • ak vlastníte osobný automobil, pripravte si ho na použitie
 • pripravte sa na prípadnú evakuáciu, vrátane zvierat
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda

Čo robiť v období povodne

 • v prípade bezprostredného ohrozenia sa premiestnite na vytipované, vodou neohrozené miesto
 • zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesne
 • riaďte sa pokynmi povodňových orgánov
 • v prípade evakuácie dodržujte pokyny pre evakuáciu
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy
 • ak nie ste ohrození vodou, snažte sa pomáhať ostatným spoluobčanom

Čo robiť po povodni

 • skontrolujte stav obydlia, rozvody energií (elektrina, plyn), stav kanalizácie a rozvod vody
 • nahláste škody na mestský úrad (tlačivá sú k dispozícií v kancelárii prvého kontaktu), ak ste poistený, kontaktujte poisťovňu
 • zlikvidujte uhynuté zvieratá, znehodnotené potraviny a poľnohospodárske plodiny
 • riaďte sa pokynmi hygienika

Spracoval: Juraj Vrábeľ - referent CO, BOZP, OPP

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2