skendehupltr
A- A A+

Úsek prednostu MsÚ

judicak mJUDr. Martin JUDIČÁK - prednosta úradu

 

mobil 0905 197 285
tel.: +421 51 4880 428

e-mail: ,

 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. 


(1) Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

(2) Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:
a) priamo riadi vedúcich oddelení a referátov
b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
c) koordinuje a vyjadruje sa ku spôsobu verejného obstarávania a ku súťažným podmienkam,
d) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku, spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta, dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

 

Referát evidencie obyvateľstva:

 • organizuje a zabezpečuje úlohy spojené s vyhlásením voľby prezidenta SR, volieb poslancov NR SR, volieb orgánov samosprávneho kraja a volieb orgánov samosprávymesta podľa osobitných predpisov,
 • plní úlohy spojené s vyhlásením referenda a hlasovania obyvateľov mesta (miestne referendum) podľa osobitných predpisov,
 • vedie evidenciu pobytu občanov na území mesta podľa osobitného predpisu, aktualizuje zmeny v evidovaných údajoch a podáva informácie o pobyte občanov aevidovaných údajoch oprávneným osobám a v rozsahu podľa osobitných predpisov,
 • vedie domový kataster mesta a plní s tým spojené úlohy podľa osobitného predpisu (číslovanie stavieb, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev),
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje komplexnú agendu spojenú so sčítaním obyvateľov, domov a bytov,
Zodpovedný referent:     Ing. Júlia ŠTECOVÁ
  051 - 4880 435

 

Kancelária prvéhokontaktu - podateľňa:

 • vykonávanie agendy podateľne
 • zabezpečovanie úlohy na úseku archívnictva podľa osobitného predpisu
 • zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií
 • poskytovanie a vybavenie základných informácií o samospráve mesta, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti a aktivitách, pláne práce a termínoch konania MsR a MsZ
  poskytovanie základných druhov tlačív k žiadostiam klientov, potrebných k vybaveniu agendy na oddeleniach MsÚ
 • vydávanie, evidencia rybárskych lístkov
 • usmerňovanie občanov na príslušné orgány verejnej správy resp. na príslušné miesto vybavenia
 • obsluha telefónnej ústredne
Zodpovedný referent:   Mgr. Monika ŠEIRMANNOVÁ
  051 - 4880 422
    Mgr. Ľudmila FABIANOVÁ    051 - 4880 422

 

Matrika:

 • vykonáva štátnu správu na úseku matriky a zabezpečuje všetky súvisiace správne a administratívne úlohy podľa osobitných predpisov
 • zabezpečuje vybavovanie registra trestov podľa osobitného predpisu
 • plní úlohy spojené s osvedčovaním listín a podpisov na listinách podľa osobitného predpisu
 • plní úlohy spojené s organizovaním občianskych obradov a slávností
Zodpovedný referent:   Mgr. Antónia KOŠALKOVÁ 
  051 - 4880 438, 452 52 12

 

Referát informatiky:

 • zabezpečuje používanie informačno-komunikačných technológií pri plnení úloh samosprávy mesta a preneseného výkonu štátnej správy a spravuje bezpečnosť dát vinformačných systémoch,
 • zabezpečuje chod a údržbu informačnej siete a poskytuje konzultačnú a poradenskú službu zamestnancom mesta pri aplikácii programového vybavenia,
 • pravidelne archivuje súbory dát na elektronických médiách,
 • plní registračnú povinnosť mesta o prevádzkovaní informačných systémov podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky mesta;
Zodpovedný referent:   Ľuboš BERNÁT 
  051 - 4880 434

 

Referát BOZP, PO, CO a OOÚ:

 • plní úlohy mesta ako zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje úlohy mesta v oblasti požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje odbornú činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva mesta podľa osobitného predpisu,
 • organizuje záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v prípade mimoriadnych situácií v meste,
 • plní úlohy v oblasti prípravy činnosti vojnovej organizácie mesta v prípade brannej pohotovosti štátu;
Zodpovedný referent:   Mgr. Milan ĎURICA 
  051 - 4880 412

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?