Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Sadzobník poplatkov

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií platný od 20.01.2016
podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií)

 Položka

Poplatok v EUR

 1.  Vyhotovenie kópií žiadaných informácií(kopírovacie práce)
a) formát A 4
jedna strana
obojstranne

b) formát A 3
jedna strana
obojstranne

2.  Obálky (úhrada za ks)
a) malá
b) stredná
c)  s doručenkou doporučene

3.  Poštovné
a) listová zásielka I. trieda
do 50 g
do 100 g
do 500 g
do 1000 g
b) listová zásielka II. trieda
do 50 g
do 100 g
do 500 g
do 1000 g
c)  doporučená listová zásielka
do 50 g
do 100 g
do 500 g
do 1000 g
d) doporučená listová zásielka s doručenkou
do 50 g
do 100 g
do 500 g
do 1000 g
e) doporučená listová zásielka s doručenkou do vlastných rúk
do 50 g
do 100 g
do 500 g
do 1000 g

4. Vyhotovovanie fotokópií a tlačiarenské služby

a) formát A 4
jedna strana
obojstranne

b) formát A 3
jedna strana
obojstranne

 


0,10
0,15


0,15
0,22


0,03
0,05
0,080,65
0,80
1,10
1,80

0,45
0,60
0,90
1,60

1,15
1,30
1,60
2,30

1,55
1,70
2,00
2,70


1,40
1,55
1,75
2,35

 

 
0,10
0,20


0,15
0,30

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií sa určuje ako súčet týchto nákladov.
Sadzobník nahrádza sadzobník platný pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto sadzobníka.
Sabinov 1.7.2010. 

 


Sadzobník
vybraných správnych poplatkov od 1. októbra 2012
(výňatok zo sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona 286/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
NR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Označenie položky sadzobníka

Výška poplatku 
v eurách

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  
1.  fyzická osoba 16,50
2.  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 1,50
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50
v cudzom jazyku 3,00
Položka 3
1.  Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
1,50
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5,00
c)  podľa Dohovoru o zrušené požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10,00
2.  Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1,50
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti
 
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1.  fyzická osoba
9,50
2.  právnická osoba 165,50
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

1,50

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50
c)  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00
f)  Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,00
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 

199,00 

Položka 19
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný
1,50
b) mesačný 3,00
c)  ročný 7,00
d) trojročný 17,00
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov

 

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby
40,00
pre právnické osoby 100,00
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1.  na stavbu rodinného domu 
50,00
2. na stavbu bytového domu 200,00
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty) alebo na zmeny nedokončených stavieb (nadstavba,prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m²
25,00
2. ak zastavaná plocha presahuje 25m² 50,00
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
1. rodinných domov a stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

35,00

2. bytových domov

100,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
4. na spevnené plochy a parkoviská 30,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50,00
4. na spevnené plochy a parkoviská 50,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. prístrešky, sklady 50,00
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmena d) a e) 20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb do konečných stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade  
do 50 000€ vrátane 100,00
nad 50 000 € do 100 000€ vrátane 200,00
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane 400,00
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane 600,00
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane 800,00
nad 10 000 000€ 1000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie stavby 50,00
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre:  
1. právnickú osobu 100,00
2. fyzickú osobu 30,00
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre:  
1. právnickú osobu 50,00
2. fyzickú osobu 20,00
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác  
1. právnickú osobu 30,00
2. fyzickú osobu 10,00
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby  10,00 
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe  30,00 
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00
 
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10,00
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby určenejv položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1.  na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60
30,00
2.  na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu 20,00
pre právnickú osobu 50,00
3.  informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ak je plocha  
do 15m² vrátane 60,00
od 15m² do 40m² vrátane 200,00
nad 40m² 430,00
4.  terénnych úprav 16,50
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,00
c)  Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,00
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na   
a) stavby na bývanie  
1. rodinný dom 35,00
2. bytový dom 120,00
b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty,rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavba, prístavba)

 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 

25,00

2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 

50,00

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25,00 

2. bytových domov

50,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na indiviuálnu rekreáciu

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

20,00

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20,00

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20,00

4. na spevnené plochy a parkoviská

20,00

5. na stavby s doplnkovou funkciou  k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady

20,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
4. na spevnené plochy a parkoviská 30,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou napr. prístrešky, sklady 30,00
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokonečných stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 10,00
do 50 000€ vrátane 60,00
nad 50 000 € do 100 000€ vrátane 120,00
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane 250,00
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane 400,00
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane 530,00
nad 10 000 000€

660,00

h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu

30,00

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených staviebs obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane

500,00

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru

150,00

Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie dopravcovi
5.  na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci
16,50
6.  na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci 165,50
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) 50 % príslušnej
sadzby
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 99,50
Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 66,00
Položka 84
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 33,00
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 99,50
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 16,50
c)  Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1.  s cestou
99,50
2.  s miestnou komunikáciou 66,00
Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3.  výherné prístroje, za každý výherný prístroj
1 493,50
c)  Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách 33,00
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou v daňovom konaní  na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 59 a § 64 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 9,50
b) Vydanie potvrdenia daňovým orgánom, colným orgánom podľa osobitných predpisov 3,00
c)  Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50
Položka 144
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50
c)  Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 16,50
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 6,50
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
1.  fyzická osoba
6,50
2.  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
66,00

 

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2