Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 12. 2022
Meniny má Izabela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaní

O žiadostiach, návrhoch, podnetoch a iných podaniach rozhoduje podľa povahy veci primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo podľa platných právnych predpisov a v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta, najmä so štatútom mesta, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a platnými nariadeniami mesta. Pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaní sa primerane používajú ustano- venia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

  Postup pri vybavovaní:

  1. Žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie sa zaeviduje v registratúrnom denníku a založí sa im samostatný spis.
  2. Mesto je oprávnené vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh alebo iné podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie však do 15 dní od doručenia výzvy doplnila alebo aby poskytla súčinnosť pri vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údaje nedoplní alebo neposkytne požadovanú potrebnú súčinnosť, mesto môže vec odložiť.
  3. Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, zamestnanec mesta, ktorému bola vec pridelená na vybavenie, vec vybaví v lehote podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, najneskoršie však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehoru predĺžiť až na 60 dní.
  4. Vo zvlášť zložitých prípadoch alebo ak si vybavenie veci vyžaduje súčinnosť iných fyzických alebo právnických osôb alebo ak rozhodnutie prislúcha mestskému zastupiteľstvu, môže primátor mesta predĺžiť lehotu na vybavenie veci, najviac však o dva mesiace.
  5. O výsledku vybavenia veci mesto písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh alebo iné podanie podala.
  6. Vybavený spis sa archivuje na mestskom úrade v súlade s osobitným právnym predpisom (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a registratúrnym poriadkom mestského úradu.
  7. Anonymné podania mesto vybavuje iba vtedy, ak obsahujú konkrétne údaje o tom, že bol porušený zákon. V prípade anonymného podania lehoty na vybavenie neplynú.
  8. Pri vybavovaní sťažností mesto postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a nariadenia mesta o evidencii, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a o petíciách, schváleného mestským zastupiteľstvom 20. mája 1999.

  Predpoveď počasia

  Socha Sabíny

   

  sabina

  MFK Slovan Sabinov

  WEB MFK

  Dôležité tel. čísla

  phone

  MÚZEUM

  muzeum

  Partnerské mestá

  siedlcekenderessobeslavcubuk

  Program kina

  KinoTorysa new

  Mailinglist

  Webkamery

   

  Spravodajca mesta

  Kalendár podujatí

  december 2022
  Po Ut St Št Pi So Ne
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Investičné akcie 2016

  IA2016

  SMS systém mesta

  SMSsM

  Podujatia - Výlety

  22-logo-podmevon 

   

  Geografický systém

  gisplan odkaz

  Panorámy

  banner_panoramyslovenska_2