skendehupltr
A- A A+

Výrub stromov v meste Sabinov

vyrub stromov1Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Toto vydá rozhodnutie o výrube dreviny. Aby mohlo byť začaté konanie, musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať: 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, 3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny, 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou, 5. odôvodnenie žiadosti.


Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:
1. list vlastníctva,
2. snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
Poplatok:
10 € občan
100 € organizácia
Platí sa až po začatí správneho konania a súhlase mesta s výrubom.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2,
2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku. Vtedy možno výrub vykonať bez súhlasu na súkromnom pozemku a do 5 dní od vykonania výrubu oznámiť výrub dreviny písomne, k tlačivu je potrebné navyše doložiť:
- list vlastníctva
- snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada).
Orezávanie živých stromov je možné realizovať iba počas vegetačného obdobia, a to v zmysle §17 ods. 5)vyhlášky č. 24/2003: „Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku."

 

               

1. kvartál

2.kvartál       

3. kvartál

Výrub

22ks

8ks

8ks

Orez

6ks

18ks

2ks

Náhradná výsadba

25ks

   


V roku 2017 požiadali o výrub drevín fyzické osoby na pozemkoch v ich súkromnom vlastníctve. Mestom Sabinov, ako príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny bolo vydaných 12 rozhodnutí na výrub drevín. Jednalo sa väčšinou o poškodené dreviny, ktoré ohrozovali bezpečnosť a majetky. Ďalej sa jednalo o ovocné dreviny a krovité porasty, ktoré v minulosti neboli ošetrované a dostali sa do stavu napadnutia hnilobou a chorobami. Obec Pečovská Nová Ves , ktorá je príslušná ako správny orgán na úseku ochrany prírody a krajiny na výrub drevín, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sabinov vydala rozhodnutia na 38ks listnatých a ihličnatých stromov, ktoré sa nachádzali väčšinou v blízkosti bytových domov, ohrozovali bezpečnosť, majetok a zdravie. Za vyrúbané dreviny bola v obidvoch prípadoch uskutočnená povinná náhradná výsadba, v pomere 1:1. V rozhodnutiach vydaných mestom Sabinov v náhradnej výsadbe boli väčšinou preferované pôvodné druhy drevín na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb. V rozhodnutiach vydaných obcou Pečovská Nová Ves pre mesto Sabinov v náhradnej výsadbe boli väčšinou určené okrasné stromy listnatého pôvodu. V meste Sabinov na uliciach Ružová, Murgašová, Jakubovanská, Prešovská, 9. mája a Komenského bolo prevedené ošetrenie stromov- orezanie konárov, ktoré zasahovali do fasád bytových domov resp. presahovali cez miestnu komunikáciu.

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?