skendehupltr
A- A A+

EuroVelo 11 - Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) s projektom s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany".

loga EU IROP MPRV SR spolu

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 Názov projektu:  Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany
Kód projektu v ITMS2014+: 302011N547
Druh projektu:  Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program:  302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:  302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Hlavný cieľ projektu: 

1. Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách Euro Velo 11 k.ú. Sabinov a Orkucany

2.Doplnková cyklistická infraštruktúra v meste Sabinov

Merateľné ukazovatele: 

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 6141 m

Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 18 ks

Začiatok realizácie projektu:  03/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-302022N547-122-15 bola podpísaná 01.03.2019 a schválená výška príspevku je 989.086,42 EUR.

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP:  1.041.143,60 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 884.972,06 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 104.114,36 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 52.057,18 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?