skendehupltr
A- A A+

Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s projektom s názvom: "Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája".

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája", na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 Názov projektu: Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája
Kód projektu ITMS2014+: 310041K678
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt detí, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.
Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy 9. mája, Sabinov
Merateľné ukazovatele:  Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Zníženie produkcie emisií NOx
Zníženie produkcie emisií PM10
Zníženie produkcie emisií SO2
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Začiatok realizácie projektu: 05/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽPPO4-SC431-2017-19/K678 bola podpísaná dňa 11.01.2019 a schválená výška príspevku je 555.419,08 EUR.

 
 
Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 585.704,29 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 497.848,65 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 58.570,43 EUR
Vlastné verejné - mesto Sabinov: 29.285,21 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

mzpvelke

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?